การใช้ the ใช้เมื่อไหร่ นำหน้าอะไร

สรุปการใช้ the หลักการใช้ the ในภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ มีดังต่อไปนี้ 1. การใช้ the […]

สรุปการใช้ the หลักการใช้ the ในภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ มีดังต่อไปนี้

1. การใช้ the นำหน้าคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว เช่น

The sun, the moon, the sky, the world

2. ใช้ the นำหน้าคำนามเพื่อชี้เฉพาะ หรือคำนามที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The man come to visit me.
แปลว่า ผู้ชายคนนั้นมาเยี่ยมฉัน[ใช้ the ในกรณีชี้เฉพาะ]

There was a little girl who lived in a castle. The girl was a princess.[ใช้ the นำหน้า girl ที่พูดถึงครั้งที่ 2 เพื่อหมายถึง girl ที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนแรก]

3. ใช้ the กับชื่อแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือธรรมชาติทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล มหาสมุทร คาบสมุทร อ่าว ช่องแคบ หมู่เกาะ เทือกเขา *ยกเว้น ทะเลสาบ หรือ ภูเขาลูกเดียว

4. ใช้ the นำหน้าชื่อหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และหนังสือสำคัญๆ

5. ใช้ the นำหน้าชื่อประเทศ อาณาจักร สหรัฐ

6. ใช้ the นำหน้าชื่อโรงหนัง โรงละคร โรงแรม สโมสร สมาคม ภัตตาคาร สถานที่สาธรณะต่างๆ และสถาบันต่างๆ *ยกเว้น เมื่อชื่อนั้น มี ’s ต่อท้าย เช่น Athen’s theatre

7. ใช้ the นำหน้าขั้นสุด สำหรับการเปรียบเทียบขั้นสุด

8. ใช้ the กับลำดับที่

9. ใช้ the นำหน้าชื่อสะพาน อุโมงค์ หอคอย

10. ใช้ the นำหน้าคำนามที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีต่างๆ

11. ใช้ the กับชื่อภาษาต่างๆ

12. ใช้ the นำหน้าฤดูต่างๆ ที่หมายถึงช่วงเวลาเวลานั้นๆ เช่น in the summer [เป็นช่วง summer ที่กำลังพูดถึง]

13. ใช้ the นำหน้าชื่อห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์

14. ใช้ the กับชื่อเรือ

15. ใช้ the กับชื่อราชวงศ์

16. ใช้ the นำหน้าสิ่งก่อสร้าง ชื่ออนุสาวรีย์ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

17. ใช้ the นำหน้าคำนามที่แสดงถึงเชื้อชาติมนุษย์โดยรวม เช่น The Thai, The Chinese, The Japanese

แชร์เลย