ตารางกริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ตารางกริยา 3 ช่อง การผันกริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล กริยาช่อง 1 […]

ตารางกริยา 3 ช่อง การผันกริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

กริยาช่อง 1 กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 คำแปล แปลว่า
arise arose arosen ขึ้น, ลุกขึ้น
awake awoke awoken ตื่น, ปลุก
beat beat beaten ตี
become became become กลายเป็น
begin began begun เริ่มต้น
bend bent bent โค้ง, งอ
bet bet bet พนัน
betake betook betaken นำไป, พาตัวไป
bite bit bitten กัด
bleed bled bled เลือดออก
blow blew blown เป่า, พัด
break broke broken แตก, หัก
breed bred bred ออกลูก, อบรม
bring brought brought นำมา
build built built สร้าง
burn burnt burnt เผาไหม้
burst burst burst ระเบิด
buy bought bought ซื้อ
catch caught caught จับ, ได้รับ
choose chose chosen เลือก
cling clung clung เกาะ, ยึด
come came come มา
cost cost cost มีราคา
creep crept crept คลาน
cut cut cut ตัด
deal dealt dealt ติดต่อ, จัดการ, เกี่ยวข้องด้วย
dig dug dug ขุด
draw drew drawn วาด
dream dreamt dreamt ฝัน
drink drank drunk ดื่ม
drive drove droven ขับ
eat ate eaten กิน
fall fell fallen ตก, ล้ม
feed fed fed ป้อนอาหาร
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought ต่อสู้
find found found หา, พบ
flee fled fled หนี
fly flew flown บิน
forget forgot forgotten ลืม
forbid forbade forbidden ห้าม
forecast forecast forecast ทำนาย
foretell foretold foretold ทำนาย
forgive forgave forgiven ยกโทษ, ให้อภัย
freeze froze frozen เย็นจนแข็ง
get got got / gotten เอา, ได้รับ
give gave given ให้
go went gone ไป
grow grew grown งอก, เจริญงอกงาม
hear heard heard ได้ยิน
hide hid hidden แอบ, ซ่อน
hit hit hit ทุบ, ตี
hold held held ยึด, ถือ
hurt hurt hurt ทำร้าย, ทำให้เจ็บ
keep kept kept เก็บ, รักษา
know knew known รู้, รู้จัก
lay laid laid วาง, ออกไข่, หมอบ
lead led led ชัก, จูง, นำพา
leave left left ทิ้ง, ออกจาก
lend lent lent ให้ยืม
let let let ยินยอม, อนุญาต
lie lay lain นอน

ดูเพิ่มเติม คลิก >> กริยา 3 ช่อง

แชร์เลย