คำศัพท์ นิ้วมือ นิ้วเท้า ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ นิ้วมือ นิ้วเท้า นิ้วต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ นิ้วมือ ภาษาอังกฤษ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ นิ้วมือ นิ้วเท้า นิ้วต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ นิ้วมือ ภาษาอังกฤษ

thumb (ธัม) นิ้วโป้ง

index finger (อินเด็กซฺ-ฟิงเกอ) นิ้วชี้
fore finger (ฟอ-ฟิงเกอ) นิ้วชี้

middle finger (มิดเดิล-ฟิงเกอ) นิ้วกลาง

fourth finger (โฟรทฺ-ฟิงเกอ) นิ้วนาง
ring finger (ริง-ฟิงเกอ) นิ้วนาง

baby finger (เบเบิ-ฟิงเกอ) นิ้วก้อย
little finger (ลิทเทิล-ฟิงเกอ) นิ้วก้อย
pinky (พิงคิ) นิ้วก้อย

คำศัพท์ นิ้วเท้า ภาษาอังกฤษ

big toe (บิ้ก-โท) นิ้วโป้งเท้า

second toe (เซเคิน-โท) นิ้วชี้เท้า

third toe (เธิรดฺ-โท) นิ้วกลางเท้า

fourth toe (โฟรธฺ-โท) นิ้วนางเท้า

little toe (ลิทเทิล-โท) นิ้วก้อยเท้า

แชร์เลย