คำศัพท์ ข้อสอบ ประเภทต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ ประเภทต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล Quiz (ควิซ) การทดสอบ Pop quiz (พอพ-ควิซ) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ ประเภทต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Quiz (ควิซ) การทดสอบ

Pop quiz (พอพ-ควิซ) การทดสอบแบบไม่บอกล่วงหน้า

Test (เทสทฺ) สอบย่อย

Exam (เอกแซม) สอบใหญ่

Multiple choice (มัลติเพิล-ชอยสฺ) ข้อสอบปรนัย, ข้อสอบแบบเลือกคำตอบจากตัวเลือก

Essay (เอซเซ) ข้อสอบอัตนัย, ข้อสอบแบบเขียน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

There was a pop quiz in history at school today.
แปลว่า วันนี้ ที่โรงเรียน มีการทดสอบประวัติศาสตร์แบบไม่บอกล่วงหน้า

We had a history quiz today.
แปลว่า พวกเรามีการทดสอบประวัติศาสตร์วันนี้ (สอบไปแล้ว จึงใช้ had ซึ่งเป็นกริยารูปอดีต)

He failed his physics exam, but he passed chemistry.
แปลว่า เขาสอบตกวิชาฟิสิกส์ แต่เขาสอบผ่านวิชาเคมี

The final exams are scheduled for next week.
แปลว่า ข้อสอบปลายภาคถูกจัดตารางไว้สัปดาห์หน้า

แชร์เลย