การสั่งเครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ประโยค คำอ่าน คำแปล

วิธีสั่งกาแฟ ภาษาอังกฤษ How to order a drink in a coffee […]

วิธีสั่งกาแฟ ภาษาอังกฤษ
How to order a drink in a coffee shop

order (ออเดอ) สั่ง

drink (ดริงคฺ) ดื่ม, เครื่องดื่ม

recommend (เรคคอมเมนดฺ) แนะนำ

sweet (สวีท) หวาน, มีรสหวาน

เรียนภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างประโยค

Excuse me, I would like to order a drink.
อ่านว่า เอ็กซฺคิวซฺ-มี-ไอ-วู้ด-ไลคฺ-ทู-ออเดอ-อะ-ดริงคฺ
แปลว่า ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันต้องการสั่งเครือ่งดื่ม

What would you like to drink?
อ่านว่า วอท-วู้ด-ยู-ไลคฺ-ทู-ดริงคฺ
แปลว่า คุณต้องการดื่มอะไร

What do you recommend?
อ่านว่า วอท-ดู-ยู-เรคคอมเมนดฺ
แปลว่า คุณมีอะไรนำเสนอ (เมนูแนะนำ)

I’d recommend …
อ่านว่า ไอดฺ-เรคคอมเมนดฺ …
แปลว่า ฉันแนะนำ …

Would you like it with whipped cream?
อ่านว่า วู้ด-ยู-ไลคฺ-อิท-วิธ-วิพ-ครีม
แปลว่า คุณต้องการใส่วิปครีมด้วยไหม

Can you make it not too sweet?
อ่านว่า แคน-ยู-เมค-อิท-นอท-ทู-สวีท
แปลว่า คุณช่วยทำแบบไม่หวานเกินไปได้ไหม

Do you want anything else to go with your coffee?
อ่านว่า ดู-ยู-ว้อนทฺ-เอนนิธิง-เอลสฺ-ทู-โก-วิธ-ยัวรฺ-คอฟฟิ
แปลว่า คุณต้องการอย่างอื่นคู่กับกาแฟของคุณไหม

I would like … , please.
อ่านว่า ไอ-วู้ด-ไลคฺ … พลีซ
แปลว่า ฉันต้องการ …

Wait a second.
อ่านว่า เวท-อะ-เซคเคิน
แปลว่า รอสักครู่

แชร์เลย