การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ขั้นธรรมดา ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด

Comparisons of adjectives คือ การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ขั้นธรรมดา ขั้นกว่า และขั้นสูงสุด ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ […]

Comparisons of adjectives คือ การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ขั้นธรรมดา ขั้นกว่า และขั้นสูงสุด ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ (comparisons of adjectives) ในภาาอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ

1. Positive degree การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา, ขั้นปกติ
2. Comparative degree การเปรียบเทียบขั้นกว่า
3. Superlative degree การเปรียบเทียบขั้นสุด

หลักการทำคำคุณศัพท์ (adjective) ขั้นปกติ ให้เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด

1. คำคุณศัพท์ที่มีพยางค์เดียว เป็นเสียงสระเสียงสั้น และลงท้ายด้วยตัวสะกด 1 หรือ 2 ตัว ให้เติม -er ในขั้นกว่า และเติม -est ในขั้นสูงสุด

ตัวอย่างการเปรียบเทียบ

ขั้นธรรมดา > ขั้นกว่า > ขั้นสูงสุด

Small > smaller > smallest
Old > older > oldest
Hard > harder > hardest
Short > shorter > shortest
Tall > taller > tallest
Sweet > sweeter > sweetest

2. ถ้าเป็นคำคุณศัพท์พยางค์เดียวเสียงสั้น มีตัวสะกดตัวเดียว และสระตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วจึงเติม -er ในขั้นกว่า และ -est ในขั้นสูงสุด

ตัวอย่างการเปรียบเทียบ

ขั้นธรรมดา > ขั้นกว่า > ขั้นสูงสุด

Thin > thinner > thinnest
Hot > hotter > hottest
Big > bigger > biggest
Fat > fatter > fattest

3. ถ้าคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม -r ในขั้นกว่า และเติม -st ในขั้นสูงสุด

ตัวอย่างการเปรียบเทียบ

ขั้นธรรมดา > ขั้นกว่า > ขั้นสูงสุด

Large > larger > largest
Fine > finer > finest
True > truer > truest
Wise > wiser > wisest

4. ถ้าคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม -er ในขั้นกว่า และ -est ในขั้นสูงสุด

ตัวอย่างการเปรียบเทียบ

ขั้นธรรมดา > ขั้นกว่า > ขั้นสูงสุด

Happy > happier > happiest
Dry > drier > driest
Easy > easier > easiest

5. คำคุณศัพท์ตั้งแต่ 2 พยางค์ และมีเสียงยาว ให้เติม more หน้าขั้นกว่า และ most หน้าขั้นสูงสุด

ตัวอย่างการเปรียบเทียบ

ขั้นธรรมดา > ขั้นกว่า > ขั้นสูงสุด

Selfish > more selfish > most selfish
Beautiful > more beautiful > most beautiful
Honest > more honest > most honest

6. คำคุณศัพท์บางตัว จะเปลี่ยนรูปไปเลย โดยมีขั้นกว่า และขั้นสูงสุดโดยเฉพาะ เช่น

ตัวอย่างการเปรียบเทียบ

ขั้นธรรมดา > ขั้นกว่า > ขั้นสูงสุด

Good > better > best
Little > less > least
Bad > worse > worst

แชร์เลย