การใช้ above และการเขียนอ้างอิงในภาษาอังกฤษ

Above Above เป็นได้ทั้งคำบุพบท (preposition) และกริยาวิเศษณ์ (adverb ) ** Above ในความหมายว่า […]

Above

Above เป็นได้ทั้งคำบุพบท (preposition) และกริยาวิเศษณ์ (adverb )

** Above ในความหมายว่า สูงกว่า (higher than)

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า above เพื่อให้ความหมายว่าสูงกว่า โดยมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันระหว่างคนหรือสิ่งของต่างๆ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ สถานการณ์คุณหมอพูดกับคนไข้

Can you raise your hand above your head for me please?
แปลว่า คุณช่วยยกมือของคุณให้สูงกว่าหัว ให้ฉันหน่อยได้ไหม

The river flowed gently through the valley, while birds flew above. It was a beautiful scene.
แปลว่า น้ำในแม่น้ำไหลอย่างอ่อนโยนผ่านหุบเขา ขณะที่นกบินอยู่ด้านบน มันช่างเป็นทัศนียภาพที่งดงาม

ในภาษาอังกฤษ คำตรงข้ามของคำว่า above คือคำว่า under, below และ beneath

** ใช้สำหรับหน่วยการวัดที่สูงกว่า

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถพูดเกี่ยวกับการวัด และอุณหภูมิที่สูงกว่าได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Mexico City is 2,240 metres above sea level.
แปลว่า เม็กซิโกอยู่ที่ระดับความสูง 2,240 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

Temperatures above 25 degrees are rare in this part of the world.
แปลว่า อุณหภูมิที่สูงกว่า 25 องศา ค่อนข้างที่จะพบได้ยากในบริเวณส่วนนี้ของโลก

** ใช้สำหรับอ้างอิงในการเขียน โดยพูดว่า As mentioned above หมายถึง ตามที่กล่าวไว้ด้านบน (ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว)

ในการเขียนภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ เราจะใช้คำว่า above (ไม่ใช้คำว่า before) สำหรับการอ้างถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยในภาษาอังกฤษสามารถใช้สำนวนทำนองนี้คือ as mentioned above, as noted above, as demonstrated above, as shown above

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

As noted above, all employees must take part in our health and safety course.
แปลว่า ตามบันทึกข้างต้น ลูกจ้างทุกคนต้องมีส่วนร่วมในหลักสูตรสุขภาพและความปลอดภัยของเรา
(ในภาษาอังกฤษจะไม่พูดว่า As noted before)

ในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้คำว่า the above ได้ ถ้าหากสิ่งที่สื่อสารกันเป็นสิ่งที่ผู้อ่านรู้อย่างชัดเจนว่าหมายถึงอะไร

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

As the table above shows, …
แปลว่า จากที่ตารางข้างต้นได้แสดงให้เห็น …

แชร์เลย