จ่ายเอง แยกกันจ่าย ต่างคนต่างจ่าย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในร้านอาหาร เมื่อกินอาหารเสร็จแล้ว ต้องการเรียกเก็บเงิน พูดถึงวิธีการชำระเงินแบบต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน พร้อมคำแปล […]

จ่ายเอง ออกเอง แยกกันจ่าย แยกบิล ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในร้านอาหาร เมื่อกินอาหารเสร็จแล้ว ต้องการเรียกเก็บเงิน พูดถึงวิธีการชำระเงินแบบต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน พร้อมคำแปล

bill / check
(บิล / เช็ค)
ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน ที่แสดงรายละเอียดค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ได้รับก่อนชำระเงิน)

receipt
(รีซีทฺ)
ใบเสร็จรับเงิน (ได้รับหลังจากชำระเงินแล้ว)

pay in cash
(เพ อิน แคช)
จ่ายเงินสด, ชำระด้วยเงินสด

take money out of the wallet
(เทค มันนิ เอาทฺ ออฟ เฑอะ วอลเลทฺ)
หยิบเงินออกจากกระเป๋า

count the money
(เคานทฺ เฑอะ มันนิ)
นับเงิน

pay by credit card
(เพ บาย เครดิต คารดฺ)
จ่ายด้วยบัตรเครดิต

sign the receipt
(ไซนฺ เฑอะ รีซีทฺ)
เซ็นใบเสร็จ

get the receipt
(เก็ท เฑอะ รีซีทฺ)
รับใบเสร็จ

pay individually
(เพ อินดิวิดวลลิ)
ต่างคนต่างจ่าย, จ่ายเอง

split the bill
(สพลิทฺ เฑอะ บิล)
แยกกันจ่าย, แยกบิล

treat …
(ทรีทฺ)
เลี้ยง …

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน พร้อมคำแปล

I’ll buy lunch today.
(ไอลฺ บาย ลันชฺ ทูเด)
วันนี้ฉันจะเลี้ยงมื้อกลางวัน

Let’s go Dutch!
(เลทซฺ โก ดัทชฺ)
หารกันดีกว่า, แบ่งกันจ่ายดีกว่า

แชร์เลย