คำศัพท์ สำนวน เกี่ยวกับ ศาล การพิจารณาคดี ภาษาอังกฤษ พร้อมแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในศาล และเกี่ยวกับศาล, คดีความ justice ผู้พิพากษา lawyer ทนายความ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในศาล และเกี่ยวกับศาล, คดีความ

justice
ผู้พิพากษา

lawyer
ทนายความ

prosecutor
โจทก์

defendant
จำเลย

court
ศาล

appear in court
แสดงตัวในศาล

attend a trial
เข้าฟังการพิจารณาคดี

hold court
เปิดศาลพิจารณาคดี

hire a lawyer
จ้างทนายความ

represent the defendant
เป็นตัวแทนจำเลย

present evidence
เสนอหลักฐาน

bring to justice
จับกุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

testify
ให้การเป็นพยาน

win a lawsuit
ชนะคดี

lose a lawsuit
แพ้คดี

create a disturbance in the courtroom
ก่อความไม่สงบในศาล

confine
ควบคุมตัว

be released on bail
ได้รับการประกันตัว

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

I’m going to bring charges against you.
ฉันจะดำเนินคดีฟ้องร้องคุณ

You’re breaking the conditions of the contract.
คุณกำลังละเมิดข้อตกลงในสัญญา

Bring a case to a lawyer.
นำเรื่องส่งให้ทนายความ

Have a lawyer handle a case.
ให้ทนายความจัดการคดี

Go to the witness stand.
ไปที่คอกพยาน

The lawyer makes a closing statement.
ทนายความกล่าวปิดคดี

The prosecutor demands a penalty.
อัยการเสนอบทลงโทษ

The judge renders judgment.
ผู้พิพากษายื่นคำตัดสิน, ผู้พิพากษาอ่านคำตัดสิน

แชร์เลย