Direct speech และ indirect speech คืออะไร สรุป พร้อมตัวอย่าง

Direct and indirect speech คืออะไร? Direct speech และ indirect speech […]

Direct and indirect speech คืออะไร?

Direct speech และ indirect speech คือ การพูดหรือการเล่าเหตุการณ์ ซึ่งมี 2 วิธี คือ การพูดหรือกล่าวโดยตรง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Direct speech และอีกแบบคือประโยคที่บุคคลหนึ่งเอาคำพูดของอีกคนหนึ่งมาพูดต่อ หรือเล่าต่อ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Indirect speech

ตัวอย่างประโยค Direct speech และ Indirect speech ตัวอย่างที่ 1 (ปัจจุบัน)

Direct speech : He says, “I want to drink water.”
Indirect speech : He says that he want to drink water.

ตัวอย่างประโยค Direct speech และ Indirect speech ตัวอย่างที่ 2 (อดีต)

Direct speech : He said, “Tom is playing football.”
Indirect speech : He said that Tom was playing football.

ประโยคคำพูดจาก Direct speech เป็น Indirect speech อาจแบ่งตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. Statements
2. Question
3. Commands and Requests
4. Mixed Types

หลักการเปลี่ยนประโยค Direct speech เป็น Indirect speech

A) เปลี่ยน Tense
B) เปลี่ยนคำสรรพนาม (Personal Pronoun)
C) เปลี่ยนคำกริยาของปรโยคนำ (Reporting Verb)
D) เปลี่ยนคำที่แสดงความใกล้ เป็นคำที่แสดงความไกล (Nearness distance)

แชร์เลย