Direct and Indirect speech คำสั่ง ขอร้อง (Command & Request)

Direct Speech and Indirect Speech – Commands and Requests ถ้าข้อความใน […]

Direct Speech and Indirect Speech – Commands and Requests

ถ้าข้อความใน Direct Speech เป็นประโยคคำสั่ง หรือขอร้อง และต้องการเปลี่ยนเป็น Indirect Speech สามารถเปลี่ยนประโยคได้ดังนี้

1. ให้เปลี่ยน said, said to ให้เหมาะสมกับลักษณะของคำสั่ง หรือคำขอร้องนั้นๆ เช่น

Command / Commanded แปลว่า สั่ง (เฉียบขาด) เช่น ผู้มีอำนาจสั่งต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
Tell / Told แปลว่า บอก, สั่ง (สั่งธรรมดา เป็นคำที่ใช้แบบกลางๆ)
Warn / Warned แปลว่า เตือน
Advise / Advised แปลว่า แนะนำ
Ask / Asked แปลว่า ขอร้อง
Order / Ordered แปลว่า สั่งค่อนข้างเฉียบขาด
Request / Requested แปลว่า ขอร้อง
Beg / Begged แปลว่า ขอร้อง (คล้ายกับ ask แต่อ่อนน้อมกว่า)

2. จะต้องหาผู้ถูกสั่งหรือขอร้อง ถ้าไม่ได้ระบุ ให้หาคำที่เหมาะสมมาเป็นกรรม

3. ให้เติม to หน้าข้อความคำสั่งหรือขอร้องนั้น

4. ถ้าเป็นคำสั่งห้าม ที่ขึ้นต้นด้วย Do not หรือ Don’t ให้ใช้แค่ not to นำหน้าคำสั่งห้ามนั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ 1

Direct Speech : George said to Sarah, “Open this window.”
แปลว่า “เปิดหน้าต่างนี้” จอร์จพูดกับซาร่าห์

Indirect Speech : George told Sarah to open that window.
แปลว่า จอร์จบอกซาร่าห์ให้เปิดหน้าต่างนั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ 2

Direct Speech : She said, “Please follow me.”
แปลว่า “กรุณาตามฉันมา” หล่อนกล่าว

Indirect Speech : She asked him to follow her.
แปลว่า หล่อนขอให้เขาตามหล่อนไป

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ 3

Direct Speech : The doctor said to me, “Don’t drink water today.”
แปลว่า “วันนี้อย่าดื่มน้ำ” หมอกล่าว

Indirect Speech : The doctor advised me not to drink water that day.
แปลว่า หมอแนะนำฉันไม่ให้ดื่มน้ำในวันนั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ 4

Direct Speech : The officer said to the soldiers, “March on.”
แปลว่า “เดินต่อไป” นายทหารกล่าวกับทหาร

Indirect Speech : The officer commanded the soldiers to march on.
แปลว่า นายทหารได้สั่งทหาร ให้เดินต่อไป

แชร์เลย