Direct and Indirect speech ประโยคคำถาม (Questions)

สรุป Direct speech and Indirect speech ประเภท Questions (ประโยคคำถาม) ประโยคคำถามแบบตรง […]

สรุป Direct speech and Indirect speech ประเภท Questions (ประโยคคำถาม)

ประโยคคำถามแบบตรง (Direct speech) อาจขึ้นต้นประโยคคำถามได้ 2 แบบ คือ

A) คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh- question คือ
การขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย Who, What, When, Where, Why, Whom, Whose, Which, How

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Where are you going? แปลว่า คุณกำลังจะไปไหน
How tall are you? แปลว่า คุณสูงเท่าไร
What is this? แปลว่า นี่คืออะไร

* หลักการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Question สำหรับประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Wh- question

1. เปลี่ยนกริยานำ ตัวอย่างเช่น
Say เปลี่ยนเป็น ask / inquire
Said เปลี่ยนเป็น asked / inquired
Said to … เปลี่ยนเป็น asked … / inquired of …

2. ใช้ Wh- question เป็นคำเชื่อมแทน that

3. ข้อความใน Indirect Question เรียงแบบประโยคบอกเล่าธรรมดา

4. การเปลี่ยน Tense ยังคงใช้หลักเดิม
คลิกอ่าน >> Direct speech และ Indirect speech Statements

* หลักการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Question สำหรับประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Helping verb

1. ใช้ weather หรือ if เป็นคำเชื่อมแทน that
2. ข้อความใน Indirect Question เรียงแบบประโยคบอกเล่าธรรมดา
3. การเปลี่ยน Tense ยังคงใช้หลักเดิม
4. เปลี่ยนกริยานำเหมือนหลักการด้านบน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Direct speech : He said, “Are you a teacher?”
แปลว่า “คุณเป็นครูหรอ” เขากล่าว

Indirect speech : He asked whether / if I was a teacher.
แปลว่า เขาถามฉันว่า ฉันเป็นครูใช่ไหม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ 2

Direct speech : He said, “Did she come yesterday?”
แปลว่า “หล่อนมาเมื่อวานใช่ไหม” เขากล่าว

Indirect speech : He inquired whether she had come the day before.
แปลว่า เขาถามว่า หล่อนมาเมื่อวันก่อนใช่ไหม

แชร์เลย