ที่ว่าการอำเภอ ภาษาอังกฤษ คำศํพท์ สำนวน ติดต่อราชการ พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในที่ว่าการอำเภอ, สถานที่ราชการ District Office ที่ว่าการอำเภอ marriage registration […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในที่ว่าการอำเภอ, สถานที่ราชการ

District Office
ที่ว่าการอำเภอ

marriage registration
การจดทะเทียนสมรส

submit an application
ยื่นคำขอ

send (somebody) to prison
ส่ง(ใครบางคน)เข้าคุก

escape from prison
หลบหนีออกจากคุก

be recaptured while escaping
ถูกจับได้ระหว่างหลบหนี

release
ปล่อยตัว

be released
ถูกปล่อยตัว

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

Where should I submit this application?
ฉันยื่นคำขอนี้ได้ที่ไหน, ยื่นคำร้องตรงไหน

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ราชการในต่างประเทศ

ในหลายประเทศไม่มีที่ว่าการอำเภอเหมือนในประเทศไทย หากต้องการติดต่อทำเอกสารต่างๆ ทางราชการ จะต้องไปที่ City Hall

แชร์เลย