คำศัพท์ สำนวน ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการกิน พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้เวลากินข้าว, ทานอาหาร dip … in sauce จิ้มซอส […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้เวลากินข้าว, ทานอาหาร

dip … in sauce จิ้มซอส
sprinkle pepper on … โรยพริกไทยลงบน …
blow เป่า
chew เคี้ยว
chew well เคี้ยวให้ละเอียด
chew noisily เคี้ยวเสียงดัง
swallow กลืน
gulp down water ดื่มน้ำอึกใหญ่ๆ
choke on … สำลัก …
burp เรอ
cut the food with the knife ใช้มีดตัดอาหาร
eat with a spoon ใช้ช้อนกินอาหาร, ใช้ช้อนตักข้าว, กินด้วยข้อน
stick it with a fork ใช้ส้อมจิ้ม
twirl food on a fork ใส้ส้อมพันอาหาร
take a spoonful of rice ตักข้าวเต็มช้อน
mix rice with … คลุกข้าวกับ…
spill ทำหก
splatter กระเด็นใส่
make my mouth water ทำให้(ฉัน)น้ำลายไหล
remove fish bones เอาก้างปลาออก

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

It’s really hot. Blow on it as you eat.
มันร้อนมากเลยนะ เวลากินเป่าด้วยนะ

He has no table manners.
เขาไม่มีมารยาทบนโต๊ะอาหารเลย

Don’t talk with your mouth full!
(คุณ) อย่าพูดขณะที่อาหารเต็มปาก, อย่าพูดเวลาเคี้ยวข้าว

He’s choking!
เขากำลังสำลัก

There is a fish bone caught in my throat.
มีก้างปลาติดคอฉัน

The soup splattered on my clothes.
น้ำแกงกระเด็นใส่เสื้อผ้าฉัน

I was drinking some coffee and it spilled.
ฉันดื่มกาแฟแล้วมันหก

แชร์เลย