ตื่นนอนภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล พร้อมตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตื่นนอน พูดอย่างไร Getting up คำว่าตื่นนอน ภาษาอังกฤษ สามารถใช้คำว่า wake up […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตื่นนอน พูดอย่างไร
Getting up

คำว่าตื่นนอน ภาษาอังกฤษ สามารถใช้คำว่า

wake up อ่านว่า เวคอัพ มักใช้กับการตื่นนอน ซึ่งเป็นการตื่นจากการหลับ (มักมีบางอย่างทำให้ตื่น)
get up อ่านว่า เก็ทอัพ มักใช้กับการตื่นนอน ที่เป็นการเสร็จสิ้นการนอนแล้วลุกออกจากที่นอน (มักเป็นการตื่นเอง)

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

It’s time to wake up!
อ่านว่า อิทสฺ-ไทมฺ-ทู-เวค-อัพ
แปลว่า ได้เวลาตื่นแล้ว

Time to rise and shine.
อ่านว่า ไทมฺ-ทู-ไรสฺ-แอนดฺ-ไชนฺ
แปลว่า ถึงเวลาลุกขึ้นและทำตัวให้สดชื่น

I have to make my bed.
อ่านว่า ไอ-แฮฟ-ทู-เมค-มาย-เบด
แปลว่า ฉันต้องเก็บที่นอนของฉัน

You have to make your bed.
อ่านว่า ยู-แฮฟ-ทู-เมค-ยัวรฺ-เบด
แปลว่า คุณต้องเก็บที่นอนของคุณ

Fold the blanket neatly and before going out, don’t forget to turn off the fan / air conditioner.
อ่านว่า โฟลดฺ-เดอะ-แบลงคิท-นีทลิ-แอนดฺ-บีฟอรฺ-โกอิง-เอาทฺ-โดนทฺ-ฟอรฺเกท-ทู-เทิรนฺ-ออฟ-เดอะ-แฟน / แอรฺ-คอนดิชันเนอ
แปลว่า พับผ้าห่มให้เรียบร้อย และก่อนออกไปอย่าลืมปิดพัดลม / เครื่องปรับอากาศ

แชร์เลย