สำนวน give notice

give notice
แจ้งลาออกล่วงหน้า

notice ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำนาม หมายถึง “แจ้งล่วงหน้า (เลิกจ้าง ลาออก เลิกเช่า ย้าย เป็นต้น)”
เป็นการแจ้งฝ่ายตรงข้ามล่วงหน้าระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเลิกสัญญา
give notice หมายถึง “แจ้ง (เลิกจ้าง ลาออก เลิกเช่า ย้าย เป็นต้น) ล่วงหน้า”

ตัวอย่างเช่น give two weeks’ notice หมายถึง แจ้ง (เลิกจ้าง, ลาออก) ล่วงหน้าเป็นเวลาสองอาทิตย์
under notice หมายถึง ได้รับการแจ้ง (เลิกจ้าง)

John gave his notice yesterday.
จอห์นแจ้งลาออกเมื่อวานนี้

แชร์เลย