Two-word Verbs คืออะไร รวมคำศัพท์ ตัวอย่าง พร้อมคำแปล

Two-word verb คือ อะไร Preposition หรือ Adverbial particles เมื่อรวมเข้ากับ Verbs […]

Two-word verb คือ อะไร

Preposition หรือ Adverbial particles เมื่อรวมเข้ากับ Verbs (คำกริยาต่างๆ) แล้วทำให้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเดิมนั้นเปลี่ยนแปลงไป ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Two-word verb ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ เพื่อจะได้เข้าใจความหมายและคำแปลที่ถูกต้อง

รวม Two-word verbs ที่ต้องรู้ และใช้บ่อยในชีวิตประจำวันรวมถึงการสอบภาษาอังกฤษต่างๆ มีดังต่อไปนี้

accuse of กล่าวหา
accustom to เคยชินกับ
admit to ยอมรับ
add to เพิ่มเติม
acquaint with คุ้ยเคยกับ
answer to เหมือนกัน ตรงกัน
agree on + something เห็นด้วย
agree about + something เห็นด้วย
approve of เห็นพ้องด้วย
apologize to ขอโทษ
back out ไม่รักษาสัญญา กลับคำพูด
bawl out ดุด่า ตำหนิ
belong to เป็นของ
believe in เชื่อใน
blow out ดับไฟ, ระเบิด, ขาด
blow up ระเบิดออกเป็นชิ้นๆ
blow off ทำให้หลุด
blow away พัดพาไป, พัดปลิว
blow down ทำลาย, โค่น
boast of คุยโม้, อวด
become of บังเกิดขึ้น
beat up ทำร้ายร่างกาย
begin with เริ่มต้นด้วย
borrow from ยืมมาจาก
boil away เย็นลง, อุ่นลง
boil down ลดลง
break down เครื่องยนต์เสีย, แจกแจง
break in งัดแงะ, พูดสอด, ฝึกหัด
break into บุกรุก, โจรกรรม
break off หยุดโดยทันทีทันใด
break out เกิดขึ้น (สงคราม, โรคระบาด, ไฟไหม้)
break up แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
bring out เปิดเผย
bring about เป็นเหตุให้เกิด
bring in ได้รับเงิน ทำเงินได้
bring off ทำงานสำเร็จ
bring on เป็นเหตุให้เกิด
bring up อบรม, เสนอเรื่อง
burn out ฟิวส์ขาด, หลอดไฟขาด
burn up เผาจนไหม้หมด
burn down เผาไม้หมด, ไม่เหลือเลย
burn of ไหม้จนเรียบ
buy off ให้สินบน, ขายตัว
buy out ซื้อลิขสิทธิ์
buy up ซื้อกิจการ
call down ตำหนิ, ดุด่า
call in เรียกประชุม
call at แวะไปเยี่ยม
call for ไปรับ, ไปเอา, ต้องการ
call off ล้มเลิก, ยกเลิก
call on ไปเยี่ยม, เชิญให้พูด
call out ร้องเรียก, ตะโกน
call up โทรศัพท์
care for เอาใจใส่
carry on ดำเนินต่อไป
carry out ปฏิบัติการให้สำเร็จ, ทำตาม
catch up ตามทัน
catch on เข้าใจ, รู้เรื่อง, เป็นที่นิยม
check out ออกจากโรงแรม (เสร็จสิ้นการเข้าพัก)
check up ตรวจร่างกาย
check up on สำรวจ, ตรวจสอบ, สอบสวน
compare to เปรียบเหมือน
compare with เปรียบความแตกต่าง
congratulate on แสดงความยินดี
count in นับเข้ารวมด้วย
count out คัดออก, ไม่นับรวมด้วย
count on พึ่งพา, อาศัย, เชื่อถือ
count up รวมเข้าด้วยกัน
cross out ลบออก, ขีดฆ่า
cut down ลดปริมาณ
cut in พูดสอด
cut out ตัดออก
cut off ตัดแยกจากกัน
dash off วิ่งพรวดพราด
declare of สนับสนุน
die away จางหายไป (เสียง)
die down ค่อยๆ สงบลง
die out ค่อยๆ สูญหายไป
dispute about ถกเถียง
do away with กำจัด, ยกเลิก
do over ทำอีก, ทำซ้ำ
draw back ดึงขึ้น, ถอยหนี
dream of ฝันถึง
dress up แต่งตัวดี
drop in (on) แวะเยี่ยม
drop into คุ้นเคยกัน
drop out ถอนตัวออกจาก, เลิกเรียน
drop over แวะเยี่ยม
dry out แห้งสนิท
eat away ทำลายทีละน้อย
eat in กินอาหารที่บ้าน
eat out กินอาหารนอกบ้าน
eat up กินหมด, กินเกลี้ยง
embark on เริ่มลงมือ
entitle into มีความโน้มเอียง
enter into เริ่มทำ
fall behind ล้าหลัง, ไม่ทันคนอื่น
fall off ลดน้อยลง
fall through ล้มเหลว, ไม่ได้ผลอะไรเลย
fall down ล้มลง
fall in love ตกหลุมรัก
face down คว่ำหน้า
face up หงายหน้า
feed to ส่งข่าวให้
feel like รู้สึกชอบ, ต้องการ
feel for สงสาร, เห็นใจ
fight for ต่อสู้เพื่อ
figure on คาดหวัง, เชื่อมั่น
figure out อธิบาย, เข้าใจ
figure up คำนวณ
fill in กรอกข้อความ, ทำหน้าที่แทน
fill out กรอกแบบฟอร์ม, เติมให้ครบ
find out ค้นพบ, ค้นหาให้รู้
find fault with จับผิด, วิพากษ์วิจารณ์
finish up สำเร็จโดยสมบูรณ์
fix up ซ่อมแซม, จัดเตรียม
fly at เข้าโจมตี
follow up ติดตาม
fool around เล่นเสียเวลาไปอย่างไร้ประโยชน์
get ahead ก้าวหน้า
get along with เข้ากันได้, เห็นด้วย
get about ไปไหน มาไหน
get along ก้าวหน้า, จัดการ, เข้ากันได้ดี
get away หนี, หลบหนี
get away with แก้ตัวรอดพ้นจากการถูกลงโทษ
get back กลับมา
get behind ล้าหลัง, ตามไม่ทัน
get by ผ่านไปได้
get down ลงมา
get in มาถึง, เข้าไป, เข้าร่วม
get on ขึ้นรถ, สำเร็จ, ก้าวหน้า
get off ลงจากม้า, เริ่มออกเดินทาง
get out of ออกไปจาก
get even with ทำตอบแทน, แก้แค้น
get in touch with ติดต่อ
get over หายจากไข้
get rid of กำจัด
get through นำมายังที่หมาย, ใช้จ่าย
get up ลุกขึ้น, จัดเตรียม, เตรียมการ
get used to เริ่มเคยชิน
get mixed up สับสน, งง
give away ให้เป็นของขวัญ, ให้ทาน
give back ส่งคืน
give in ยอมแพ้
give off ส่งกลิ่น
give on หันหน้าออกทาง
give over เลิก, ทอดทิ้ง
give out แจกจ่าย
give up หยุด, เลิก
go along with ไปเป็นเพื่อน
go (a)round เพียงพอสำหรับทุกคน
go away ออกไป
go back on กลับคำ, ไม่รักษาสัญญา
go in for สนใจใน, เข้าสอบ, เข้าแข่งขัน
go off ระเบิด, เริ่มออกเดินทาง
go on ดำเนินต่อไป, เดินทางต่อไป
go out ออกจากบ้าน, ไฟดับ
go over ตรวจสอบ, ทบทวน
go up ราคาขึ้น
go through ตรวจสอบ, ทำสำเร็จ
go with เข้ากันได้
go without ไม่มี, ทนอยู่ได้โดยไม่มี
grow up โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
hand in ส่ง, เสนอ, ให้
hand made ทำด้วยมือ
hand on ส่งผ่าน
hand out แจกจ่าย
hand over มอบหมายอำนาจ
hang about คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ (โดยไม่มีอะไรทำ)
hang on ยึดแน่น
hang up วางหูโทรศัพท์
have time off มีเวลาหยุด, ไม่ต้องไปทำงาน
have on สวมใส่
hear from ได้รับข่าวจาก
hit on คิดขึ้นได้โดยบังเอิญ
hold by เห็นชอบด้วย
hold up จี้, ปล้น
hold off ต้านทาน, หน่วงเหนี่ยว
hold on คอยสักครู่ (รอสายโทรศัพท์), มานะอดทน
hold over เลื่อนเวลาออกไป
hurry off (away) ออกไปอย่างเร่งรีบ
hurry back กลับมาโดยเร็ว
hurry up รีบๆ หน่อย
involve in พัวพันกับ
inquire about สอบถาม
jump on ต่อว่า, ตำหนิ
join up สมัครเข้าเป็นทหาร
keep away อยู่ห่าง
keep track of จดบันทึก
keep up รักษาให้อยู่ในสภาพดี
keep up with ไล่ตามทัน
kick in แจกจ่าย
kick out ไล่ออก
knock down ชกคว่ำ
knock off เลิกงาน
knock together ชนกัน
laught at หัวเราะเยาะ
lay in กักตุน, เอาไว้ใช้
lay off หยุดพักงานชั่วคราว
leave off เลิก, ปล่อยไว้
leave out ตัดออก, เว้นเสีย
let down ทำให้ต่ำลงมา, ไม่รักษาคำพูด, ทำให้ผิดหวัง
let in อนุญาตให้เข้า
let on (to) เปิดเผย, บอก
let out ขยาย (เสื้อผ้า) ให้ใหญ่ขึ้น
let up ลดน้อยลง, หยุด
live on มีชีวิตอยู่ได้ด้วย
listen to ฟัง
long for ต้องการ, อยากได้
look after ดูแล, รักษา
look back (on) คิดถึงอดีต
look down on ดูถูกเหยียดหยาม
look for มองหา, ค้นหา
look forward to หวัง, ตั้งตาคอย
look in (on) แวะเยี่ยม
look into สำรวจ, ตรวจสอบ
look on เฝ้าดู, ถือว่า
look over ตรวจสอบดูอย่างรวดเร็ว
look out ระวัง
look through สำรวจ, ตรวจสอบ
look at มองไปที่
look up ค้นหา(คำศัพท์), หาข้อมูล, เยี่ยม
look up to นับถือ
make faces at ทำหน้าหยอกล้อ
make fun of หัวเราะเยาะ
make out เข้าใจความหมาย, ทำสำเร็จ
make over เปลี่ยนแปลง, แก้เสื้อผ้าให้ทันสมัย
make up แต่งเรื่องขึ้น, เครื่องแต่งหน้า, เครื่องสำอาง
make use of ใช้ประโยชน์
make up one’s mind ตัดสินใจ
off and on นานๆ ครั้ง
once in a while นานๆ ครั้ง
on purpose โดยเจตนา, โดยตั้งใจ
out of date ล้าสมัย
out of order เครื่องเสีย
out of print ไม่มีจำหน่าย
over and over ซ้ำแล้วซ้ำอีก
pass away ถึงแก่กรรม
pack up เก็บลงหีบ
pass by ผ่านไป
pay attention to สนใจฟัง
pay back จ่ายคืน
pick out เลือก
pick up รับขึ้นรถไปด้วย
play jokes on หยอกล้อเล่น
play up to ประจบ, ฉอเลาะ
play down ละเลย
point out ชี้, แสดง
pop in แวะเยี่ยม
pull down ดึงลงมา
pull in มาถึง, จับเข้าห้องขัง
put away เก็บของเข้าที่
put off เลื่อนไป, ผัดวัน
put on สวมใส่
put out ปิด, ดับไฟ
put up with ทน, อดทน
quarrel over ทะเลาะกันเรื่อง
right away ในทันทีทันใด
rool up พับแขนเสื้อ
round up ไล่ต้อน
run across พบโดยบังเอิญ
run away วิ่งหนี
run into พบโดยบังเอิญ
run after วิ่งไล่ตาม
run down หยุด, ลดลง, ชน, กล่าวหา
run for สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
run off วิ่งหนี, พิมพ์, อัด
run out of ใช้หมด, ไม่มีเหลือ
run over ขับรถทับ
save up เก็บหอมรอมริบ
see about ดูแลรักษา
see … off ไปส่ง
see … out ทำเสร็จ
sell off ขายล้างสต็อก
sell out ขายหมด
send for ตามมา, เรียกมา
set off เริ่มออกเดินทาง
set in เริ่มต้น
set out ออกเดินทาง
set up สร้างขึ้น, ก่อตั้งขึ้น
settle down ตั้งหลักฐาน
show off อวด, แสดงออก
show up ปรากฏตัว
shut off ปิด, ดับ
shut up หุบปาก, หยุดพูด
sit in on เข้าร่วมด้วย
sit up นั่งจนดึก
slow up (down) ลดความเร็วลง
speak up พูดให้ดังขึ้น
speak up for พูดป้องกันหรือสนับสนุน
stand by ให้ความช่วยเหลือ, สนับสนุน
stand for มีความหมาย, แทน, คอยช่วยเหลือ
stand out สังเกตเห็นได้ง่าย, เด่น
stay up อยู่จนดึก
stick to ยึดถือ คร่ำเคร่ง
sum up สรุป
switch off ดับไฟ
switch on เปิดไฟ
take advantage of ใช้โอกาส, ถือประโยชน์
take after คล้ายคลึง
take back ส่งคืน, ดึงกลับ
take care of ดูแล, รักษา
take charge of รับผิดชอบแทน
take on จ้าง, รับผิดชอบแทน
take out เอาออก, พาออกไป
take over รับผิดชอบแทน
take part in มีส่วนร่วม
take pity on สงสาร, เห็นใจ
take time off หาเวลาหยุดงาน
take time out หยุดพักงานชั่วคราว
take up ยึดครอง, ศึกษาวิชา
talk over ปรึกษาหารือ
taste of ออกรส
tear down รื้อทำลาย
tell off ดุด่า, สวดด่า
think better of คิดใหม่ (ว่าสิ่งเดิมไม่ดี)
think about คิด, พิจารณา
think of คิดถึง
think over คิดดูก่อนตัดสินใจ
think up คิดขึ้น, คิดแผนการ
throw away โยนทิ้ง, ทิ้ง
throw up อาเจียน
try on ทดลอง, ลองสวมเสื้อผ้า
try out ทำให้บริสุทธิ์โดยการทำให้ละลายหรือเดือด
trade in แลกเปลี่ยนของเก่าเป็นของใหม่
turn up เร่งเสียง(เครื่องเสียง)ให้ดังขึ้น
turn away เบือนหน้าหนี, ไม่อนุญาตให้เข้า
turn down หรี่ลง, ปฏิเสธไม่รับพิจารณา
turn in ไปนอน, ส่ง, ยื่น
turn off ปิด, ดับ (ไฟ, ก๊อกน้ำ)
turn on เปิด (ไฟ, ก๊อกน้ำ)
turn one’s back on ไม่สนใจ, หันหลังให้
turn (a)round กลับหลังหัน
turn out ดับไฟ, ผลิต, ปรากฏ
turn over ส่งมอบให้, พลิกคว่ำ
turn to หันเข้าพึ่ง
turn up ปรากฏตัว, มาถึง, เพิ่มเสียงให้ดังขึ้น
up and about สามารถเดินเหินได้หลังจากป่วยไข้
up to date ทันสมัย
up to the minute ทันสมัย
upside down คว่ำ, หงายท้อง
wait on รับใช้, คอยให้บริการ
wait for รอคอย
watch out ระวัง
wear out สึกหรอ, เหนื่อยอ่อน
well-off ร่ำรวย, มั่งคั่ง
well-to-do ร่ำรวย, มั่งคั่ง
wind up สรุป, จบ
work out แก้ปัญหา, ฝึกหัด, ทำงานหนัก, ออกกำลังกาย
write down จด, บันทึก

แชร์เลย