กฎหมาย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ กฎหมาย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ กฎหมาย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล […]

คำศัพท์ กฎหมาย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ กฎหมาย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Appeal อะพีล’ การอุทธรณ์, ขออุทธรณ์
Appeals court อะพีลฺส-คอร์ท ศาลอุทธรณ์
Attorney อะเทอ’นี ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร
Case เคส คดี, ข้อคดี, คดีความ
Civil trial ซิฟ’เวิล-ไทร’เอิล การพิจารณาความแพ่ง
Court คอร์ท ศาล
Criminal trial คริม’มะเนิล-ไทร’เอิล การพิจารณาความอาญา
Defendant ดิเฟน’เดินทฺ จำเลย, ผู้กระทำผิด, ผู้ถูกกล่าวหา
Defense ดิเฟนซฺ’ การแก้ต่าง
Judge จัดจฺ ผู้พิพากษา, ตุลาการ
Jury จัว’รี ลูกขุน, คณะลูกขุน
Law ลอ กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ
Lawsuit ลอ’ซูท คดีความ, การฟ้องร้องคดี
Lawyer ลอ’เยอะ ทนายความ
Plead พลีด ให้การ, ร้องขอ, แก้ต่าง
Prosecutor พรอส’ซะคิวเทอะ โจทก์, ผู้ฟ้องร้อง, ผู้กล่าวหา
Ruling รูลิง คำพิพากษา
Sentence เซน’เทินซฺ คำพิพากษาลงโทษ, การตัดสินลงโทษ
Settlement เซท’เทิลเมินทฺ ข้อตกลง
Supreme court ซะพรีม’-คอร์ท ศาลฎีกา
Trial ไทร’เอิล การพิจารณาคดี

แชร์เลย