คำศัพท์ กระทรวง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กระทรวง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ชื่อกระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย The Government Ministries […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กระทรวง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ชื่อกระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

The Government Ministries of Thailand อ่านว่า เดอะ-กัฟเวิรนฺเมินทฺ-มินิสทรีสฺ-ออฟ-ไทเลินดฺ แปลว่า กระทรวงต่างๆ ของประเทศไทย

รายชื่อ กระทรวง ในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Office of the Prime Minister ออฟฟิซ-ออฟ-เดอะ-ไพรมฺ-มินิสเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
Ministry of Agriculture and Cooperatives มินิสทรี-ออฟ-แอกกริคัลเชอร์-แอนดฺ-โคออเพอระทีฟสฺ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Commerce มินิสทรี-ออฟ-คอมเมิรซฺ กระทรวงพาณิชย์
Ministry of Culture มินิสทรี-ออฟ-คัลเชอร์ กระทรวงวัฒนธรรม
Ministry of Defence มินิสทรี-ออฟ-ดีเฟนซฺ กระทรวงกลาโหม
Ministry of Digital Economy and Society มินิสทรี-ออฟ-ดิจิทัล-อิคอนอมี-แอนดฺ-โซไซที กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Education มินิสทรี-ออฟ-เอดจุเคเชิน กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Energy มินิสทรี-ออฟ-เอนเนอร์จี กระทรวงพลังงาน
Ministry of Finance มินิสทรี-ออฟ-ไฟแนนซฺ กระทรวงการคลัง
Ministry of Foreign Affairs มินิสทรี-ออฟ-ฟอเรียน-อะแฟรสฺ กระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Industry มินิสทรี-ออฟ-อินดัสทรี กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Interior มินิสทรี-ออฟ-อินเทียเรียร์ กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Justice มินิสทรี-ออฟ-จัสติซ กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Labour มินิสทรี-ออฟ-เลเบอร์ กระทรวงแรงงาน
Ministry of Natural Resources and Environment มินิสทรี-ออฟ-แนชเชอเริล-รีซอรสฺเซสฺ-แอนดฺ-เอนไวเรินเมินทฺ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Public Health มินิสทรี-ออฟ-พับบลิค-เฮลธฺ กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Science and Technology มินิสทรี-ออฟ-ไซเอินซฺ-แอนดฺ-เทคโนโลจี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ministry of Social Development and Human Security มินิสทรี-ออฟ-โซเชียล-ดีเวลเลิพเมินทฺ-แอนดฺ-ฮิวเมิน-ซิคเคียวริที กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Ministry of Tourism and Sports มินิสทรี-ออฟ-ทัวริสซึม-แอนดฺ-สปอรทสฺ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministry of Transport มินิสทรี-ออฟ-ทรานสปอรทฺ กระทรวงคมนาคม

แชร์เลย