การเมือง การปกครอง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด การเมือง การปกครอง รัฐบาล ระบอบการปกครอง ฯลฯ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด การเมือง การปกครอง รัฐบาล ระบอบการปกครอง ฯลฯ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ การเมือง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Ballot แบล’เลิท บัตรเลือกตั้ง, ใบลงคะแนน
Bureaucracy บิวรอคระซี ระบบการปกครองที่ข้าราชการมีอำนาจ
Campaign แคมเพน’ การหาเสียงของพรรคการเมือง, การรณรงค์
Congress คอง’เกรส สภา, ที่ประชุม, รัฐสภา, สภานิติบัญญัติ
Constitutional Monarchy คอนสทิทิว’เชินเนิล-มอน’เนิร์คคี ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
Democracy ดิมอคระซี ประชาธิปไตย
Dictator ดิคเท’เทอะ ผู้เผด็จการ, ผู้กดขี่
Election อีเลค’เชิน การเลือกตั้ง
Government กัฟ’เวิร์เมินทฺ รัฐบาล, คณะผู้ปกครอง
Law ลอ กฎหมาย, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์
Mayor เม’เออะ นายกเทศมนตรี
Member of Parliament เมม’เบอะ-ออฟ-พาร์’ละเมนท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
Minister มิน’นิสเทอะ รัฐมนตรี
Monarchy มอน’เนิร์คคี การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
Parliament พาร์’ละเมนท รัฐสภา
Politician พอลลิทิช’เชิน นักการเมือง
Politics พอลลิทิคสฺ การเมือง
President เพรส’ซิเดินทฺ ประธานาธิบดี, ประธาน
Prime Minister ไพรม-มิน’นิสเทอะ นายกรัฐมนตรี
Vice President ไวซฺ-เพรส’ซิเดินทฺ รองประธานาธิบดี, รองประธาน
Vote โวทฺ การออกเสียง, การลงคะแนน

แชร์เลย