คำศัพท์ ตัวเลข จำนวนนับ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวเลข จำนวนนับ การนับเลข นับจำนวน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Cardinal number […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวเลข จำนวนนับ การนับเลข นับจำนวน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Cardinal number อ่านว่า คาร์ดินอล-นัมเบอร์ แปลว่า จำนวนนับ, ตัวเลขแสดงจำนวน)

จำนวนนับ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า ตัวเลข
zero ซีโร ศูนย์ 0
one วัน หนึ่ง 1
two ทู สอง 2
three ธรี สาม 3
four โฟร์ สี่ 4
five ไฟฟฺ ห้า 5
six ซิคซฺ หก 6
seven เซฟ’เวิน เจ็ด 7
eight เอท แปด 8
nine ไนนฺ เก้า 9
ten เทน สิบ 10
eleven อีเลฟ’เวิน สิบเอ็ด 11
twelve ทเวลฟฺ สิบสอง 12
thirteen เธอ’ทีน สิบสาม 13
fourteen ฟอร์’ทีน สิบสี่ 14
fifteen ฟิฟทีน สิบห้า 15
sixteen ซิคซฺ’ทีน สิบหก 16
seventeen เซฟเวินทีน สิบเจ็ด 17
eighteen เอท’ทีน สิบแปด 18
nineteen ไนนฺ’ทีน สิบเก้า 19
twenty ทเวน’ที ยี่สิบ 20
twenty-one ทเวน’ที-วัน ยี่สิบเอ็ด 21
twenty-two ทเวน’ที-ทู ยี่สิบสอง 22
twenty-three ทเวน’ที-ธรี ยี่สิบสาม 23
thirty เธอ’ที สามสิบ 30
thirty-one เธอ’ที-วัน สามสิบเอ็ด 31
thirty-two เธอ’ที-ทู สามสิบสอง 32
thirty-three เธอ’ที-ธรี สามสิบสาม 33
forty ฟอร์’ที สี่สิบ 40
fifty ฟิฟ’ที ห้าสิบ 50
sixty ซิคซฺ’ที หกสิบ 60
seventy เซฟ’เวินที เจ็ดสิบ 70
eighty เอ’ที แปดสิบ 80
ninety ไนนฺ’ที เก้าสิบ 90
one hundred วัน-ฮันเดร็ดฺ หนึ่งร้อย 100
one thousand วัน-เธาเซินดฺ หนึ่งพัน 1,000
ten thousand เท็น-เธาเซินดฺ หนึ่งหมื่น 10,000
one hundren thousand วัน-ฮันเดร็ดฺ-เธาเซินดฺ หนึ่งแสน 100,000
one million วัน-มิลเลียน หนึ่งล้าน 1,000,000
one billion วัน-บิลเลียน หนึ่งพันล้าน 1,000,000,000

แชร์เลย