คำศัพท์ ที่ทำงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ทำงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ที่ควรรู้ในที่ทำงาน เครื่องใช้สำนักงาน และสิ่งต่างๆ (Office อ่านว่า ออฟฟิซฺ […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ ที่ทำงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ทำงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ที่ควรรู้ในที่ทำงาน เครื่องใช้สำนักงาน และสิ่งต่างๆ (Office อ่านว่า ออฟฟิซฺ แปลว่า ที่ทำงาน, ออฟฟิศ)

คำศัพท์ ที่ทำงาน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
application form แอพพลิเคเชิน-ฟอร์ม ใบสมัครงาน
backrest แบ็คเรสทฺ พนักพิง, พนักเก้าอี้
ballpoint pen บอลพอยน์ทฺ-เพ็น ปากกาลูกลื่น
binder ไบ’เดอะ แฟ้มใส่เอกสาร
bonus โบ’นัส เงินพิเศษ, เงินโบนัส, เงินปันผลกำไร
boss บอส เจ้านาย, หัวหน้า
briefcase บรีฟเคสฺ กระเป๋าเอกสาร
business card บิซเนสฺ-คาร์ด นามบัตร
busy บิซ’ซี ยุ่ง, มีงานมาก, วุ่น, ไม่ว่าง, ยุ่งวุ่นวาย
coffee break คอฟฟี-เบรก ช่วงพักสั้นๆ ระหว่างเวลางาน
companion คัมแพน’เยิน เพื่อนร่วมงาน
computer คัมพิว’เทอะ คอมพิวเตอร์
copy คอพ’พี สำเนา
cutter คัทเทอะ มีดคัตเตอร์
department ดิพาร์ท’เมินทฺ แผนก
desk เดสคฺ โต๊ะทำงาน
desk pad เดสคฺ-แพด แผ่นรองเขียน
digital clock ดิ’จิทัล-คล็อค นาฬิกาดิจิตอล
document ดอคคิวเมินทฺ เอกสาร
duct tape ดัคทฺ-เทพฺ เทปผ้า
envelope เอน’วะโลพ ซองจดหมาย
fax แฟคซฺ เครื่องแฟกซ์, เครื่องโทรสาร
felt-tip pen เฟลทฺ-ทิพ-เพ็น สีเมจิก, ปากกาเมจิก
file cabinet ไฟลฺ-แคบ’บิเนท ตู้เก็บเอกสาร
glue stick กลู-สติค กาวแท่ง
ink pad อิงคฺ-แพด แท่นประทับตรา, แป้นหมึกตรายาง
liquid glue ลิควิด-กลู กาวน้ำ
marker มาร์คเกอร์ ปากกาเน้นข้อความ
meeting มีท’ทิง การประชุม
meeting room มีททิง-รูม ห้องประชุม
message เมส’ซิจฺ ข้อความ
operator ออพ’พะเรเทอะ พนักงานรับโทรศัพท์
overhead projector โอเวอร์เฮด-โพรเจคเทอร์ เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ
paper เพเพอะ กระดาษ
paper clip เพเพอะ-คลิพฺ ลวดหนีบกระดาษ
paper cutter เพเพอะ-คัทเทอะ ที่ตัดกระดาษ
paperweight เพ’เพอะเวท ที่ทับกระดาษ
pencil holder เพนเซิล-โฮลเดอะ ที่ใส่ดินสอ
personal organizer เพอซะเนิล-ออร์กะไนเซอร์ สมุดจดนัดหมาย
photocopier โฟโทคอพพิเออร์ เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องถ่ายสำเนา
printer พริน’เทอะ เครื่องพิมพ์
punch พันชฺ เครื่องเจาะรูกระดาษ
rack แรค ชั้นเก็บเอกสาร
resign รีไซน์ ลาออก
retire รีไท’เออะ เกษียณ
rubber stamp รับเบอะ-สแตมพฺ ตรายาง
salary แซล’ละรี เงินเดือน
scissors ซิส’เซอรซฺ กรรไกร, ตะไกร
shoe rack ชู-แร็ค ชั้นวางรองเท้า
stacking tray สแตคคิง-เทรย์ ถาดใส่เอกสาร
staple สเท’เพิล ลวดเย็บกระดาษ
stapler สเท’เพลอะ ที่เย็บกระดาษ
sticky note สทิค’คี-โนทฺ กระดาษโน้ตแบบมีกาว
swivel chair สวิฟเวิล-แชร์ เก้าอี้หมุน
tack แทค หมุด
transparency แทรนซฺแพ’เรินซี แผ่นใส
typewriter ไทพฺ’ไรเทอะ เครื่องพิมพ์ดีด
typewriter ribbon ไทพฺไรเทอะ-ริบบอน ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
typist ไท’พิสทฺ พนักงานพิมพ์ดีด, เสมียนพิมพ์ดีด
wage เวจฺ ค่าจ้าง, ค่าแรง
wastebasket เวสทฺ’บาสคิท ตะกร้าใส่ขยะ, ตะกร้าใส่เศษกระดาษ
water cooler วอเทอะ-คูลเลอร์ เครื่องทำน้ำเย็น (สำหรับดื่ม)

แชร์เลย