คำศัพท์ ยศ ตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ยศ และ ตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ยศตำรวจ ยศทหาร เหล่าทัพต่างๆ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ยศ และ ตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ยศตำรวจ ยศทหาร เหล่าทัพต่างๆ บก เรือ อากาศ ข้าราชการ ส่วนงานต่างๆ (Rank อ่านว่า แรงคฺ แปลว่า ยศ, ตำแหน่ง)

คำศัพท์ ยศ ตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
President เพรซิเดินทฺ ประธานาธิบดี
Prime Minister ไพรมฺ-มินิสเตอร์ นายกรัฐมนตรี
Sheriff เชอริฟ นายอำเภอ
Deputy เดพพิวที ปลัด
Sub District Headman ซับ-ดิสทริคฺทฺ-เฮดเมิน กำนัน
Village Headman วิลลิจ-เฮดเมิน ผู้ใหญ่บ้าน
Field Marshal ฟีลดฺ-มาร์เชิล จอมพล
General เจเนอเริล พลเอก
Lieutenant General เลฟเทนเนินทฺ-เจเนอเริล พลโท
Major General เมเจอร์-เจเนอเริล พลตรี
Colonel เคอเนิล พันเอก
Lieutenant Colonel เลฟเทนเนินทฺ-เคอเนิล พันโท
Major เมเจอร์ พันตรี
Captain แคพเทิน ร้อยเอก
First Lieutenant เฟิรสทฺ-เลฟเทนเนินทฺ ร้อยโท
Second Lieutenant เซเกินดฺ-เลฟเทนเนินทฺ ร้อยตรี
Master Sergeant First Class มาสเตอร์-ซาร์เจินทฺ-เฟิรสทฺ-คลาส จ่าสิบเอก
Master Sergeant Second Class มาสเตอร์-ซาร์เจินทฺ-เซเกินดฺ-คลาส จ่าสิบโท
Master Sergeant Third Class มาสเตอร์-ซาร์เจินทฺ-เธิรดฺ-คลาส จ่าสิบตรี
Sergeant ซาร์เจินทฺ สิบเอก
Corporal คอร์เพอเริล สิบโท
Lance Corporal ลานซฺ-คอร์เพอเริล สิบตรี
Private ไพรเวท พลทหาร
Police General โพลิซ-เจเนอเริล พลตำรวจเอก
Police Lieutenant General โพลิซ-เลฟเทนเนินทฺ-เจเนอเริล พลตำรวจโท
Police Major General โพลิซ-เมเจอร์-เจเนอเริล พลตำรวจตรี
Police Colonel โพลิซ-เคอเนิล พันตำรวจเอก
Police Lieutenant Colonel โพลิซ-เลฟเทนเนินทฺ-เคอเนิล พันตำรวจโท
Police Major โพลิซ-เมเจอร์ พันตำรวจตรี
Police Captain โพลิซ-แคพเทิน ร้อยตำรวจเอก
Police Lieutenant โพลิซ-เลฟเทนเนินทฺ ร้อยตำรวจโท
Police Sub-Lieutenant โพลิซ-ซับ-เลฟเทนเนินทฺ ร้อยตำรวจตรี
Police Senior Sergeant Major โพลิซ-ซีเนียร์-ซาร์เจินทฺ-เมเจอร์ ดาบตำรวจ
Police Sergeant Major โพลิซ-ซาร์เจินทฺ-เมเจอร์ จ่าสิบตำรวจ
Police Sergeant โพลิซ-ซาร์เจินทฺ สิบตำรวจเอก
Police Corporal โพลิซ-คอร์เพอเริล สิบตำรวจโท
Police Lance Corporal โพลิซ-ลานซฺ-คอร์เพอเริล สิบตำรวจตรี
Admiral of the Fleet แอดมิเริล-ออฟ-เดอะ-ฟลีท จอมพลเรือ
Admiral แอดมิเริล พลเรือเอก
Vice Admiral ไวซฺ-แอดมิเริล พลเรือโท
Rear Admiral เรียรฺ-แอดมิเริล พลเรือตรี
Captain แคพเทิน นาวาเอก
Commander คะแมนเดอร์ นาวาโท
Lieutenant Commander เลฟเทนเนินทฺ-คะแมนเดอร์ นาวาตรี
Lieutenant เลฟเทนเนินทฺ เรือเอก
Junior Lieutenant จูเนียร์-เลฟเทนเนินทฺ เรือโท
Sub-Lieutenant ซับ-เลฟเทนเนินทฺ เรือตรี
Chief Petty Officer First Class ชีฟ-เพทที-ออฟฟิซเซอร์-เฟิรสทฺ-คลาส พันจ่าเอก
Chief Petty Officer Second Class ชีฟ-เพทที-ออฟฟิซเซอร์-เซเกินดฺ-คลาส พันจ่าโท
Chief Petty Officer Third Class ชีฟ-เพทที-ออฟฟิซเซอร์-เธิรดฺ-คลาส พันจ่าตรี
Petty Officer First Class เพทที-ออฟฟิซเซอร์-เฟิรสทฺ-คลาส จ่าเอก
Petty Officer Second Class เพทที-ออฟฟิซเซอร์-เซเกินดฺ-คลาส จ่าโท
Petty Officer Third Class เพทที-ออฟฟิซเซอร์-เธิรดฺ-คลาส จ่าตรี
Seaman ซีเมิน พลทหาร, กะลาสี
Marshal of the Royal Thai Air Force มาร์เชิล-ออฟ-เดอะ-รอเยิล-ไท-แอร์-ฟอรซฺ จอมพลอากาศ
Air Chief Marshal แอร์-ชีฟ-มาร์เชิล พลอากาศเอก
Air Marshal แอร์-มาร์เชิล พลอากาศโท
Air Vice Marshal แอร์-ไวซฺ-มาร์เชิล พลอากาศตรี
Group Captain กรุพฺ-แคพเทิน นาวาอากาศเอก
Wing Commander วิง-คะแมนเดอร์ นาวาอากาศโท
Squadron Leader สควอดเดริน-ลีดเดอร์ นาวาอากาศตรี
Flight Lieutenant ไฟลทฺ-เลฟเทนเนินทฺ เรืออากาศเอก
Flying Officer ฟลายอิง-ออฟฟิซเซอร์ เรืออากาศโท
Pilot Officer ไพเลิท-ออฟฟิซเซอร์ เรืออากาศตรี
Flight Sergeant First Class ไฟลทฺ-ซาร์เจินทฺ-เฟิรสทฺ-คลาส พันจ่าอากาศเอก
Flight Sergeant Second Class ไฟลทฺ-ซาร์เจินทฺ-เซเกินดฺ-คลาส พันจ่าอากาศโท
Flight Sergeant Third Class ไฟลทฺ-ซาร์เจินทฺ-เธิรดฺ-คลาส พันจ่าอากาศตรี
Sergeant ซาร์เจินทฺ จ่าอากาศเอก
Corporal คอร์เพอเริล จ่าอากาศโท
Leading Aircraftman ลีดดิง-แอร์คราฟทฺเมิน จ่าอากาศตรี
Airman แอร์เมิน ทหารอากาศ

แชร์เลย