คำศัพท์ รถไฟ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่สถานีรถไฟ เกี่ยวกับ รถไฟ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ รถไฟ ภาษาอังกฤษ […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ รถไฟ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่สถานีรถไฟ เกี่ยวกับ รถไฟ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ รถไฟ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Arrival time อะไร’เวิล-ไทมฺ เวลาถึง
Conductor คันดัค’เทอะ พนักงานขับรถไฟ
Departure time ดีพาร์’เชอะ-ไทมฺ เวลาออก
Dining car ไดนิง-คาร์ ตู้เสบียงรถไฟ (ทานอาหาร)
Late เลท สาย
Luggage ลัก’กิจฺ กระเป๋าเดินทาง
On time ออน-ไทมฺ ตรงเวลา
Passenger แพส’เซนเจอะ ผู้โดยสาร
Platform แพลท’ฟอร์ม ชานชาลารถไฟ
Reserved ticket รีเซิร์ฟวดฺ’-ทิค’คิท ตั๋วที่จองไว้
Seat number ซีท-นัม’เบอะ เลขที่นั่ง
Sleeper car สลีพ’เพอะ-คาร์ ตู้นอนบนรถไฟ
Ticket ทิค’คิท ตั๋ว
Timetable ไทมฺ’เทเบิล ตารางเวลา
Train เทรน รถไฟ
Train car เทรน-คาร์ ตู้รถไฟ
Train station เทรน-สเท’เชิน สถานีรถไฟ
Train tracks เทรน-แทรคฺ รางรถไฟ

แชร์เลย