คำศัพท์ รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Shape อ่านว่า เชพฺ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Shape อ่านว่า เชพฺ แปลว่า รูปร่าง รูปทรง
Geometry อ่านว่า จีออมเมทรี แปลว่า เรขาคณิต

รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
acute angle อะคิวทฺ-แองเกิล มุมแหลม
apex เอ’เพคซฺ มุมยอด, จุดสูงสุด, จุดสุดยอด
back แบค ด้านหลัง, ข้างหลัง
bar chart บาร์-ชารทฺ กราฟแท่ง
base เบส ฐาน
center เซน’เทอะ จุดศูนย์กลาง
circle เซอเคิล วงกลม
circumference เซอคัม’เฟอเรินซฺ เส้นรอบวง
cone โคน ทรงกรวย, รูปกรวย
crescent เครสเซินทฺ รูปพระจันทร์เสี้ยว
cube คิวบฺ ลูกบาศก์, ลูกเต๋า
curve เคิร์ฟว เส้นโค้ง
cylinder ซิล’ลินเดอะ ทรงกระบอก
depth เดพธฺ ความลึก
diagonal ไดแอก’กะเนิล เส้นทแยงมุม
diameter ไดแอม’มิเทอะ เส้นผ่านศูนย์กลาง (ของวงกลม)
edge เอดจฺ ขอบ
ellipse อิลิพซฺ วงรี (รูปไข่)
front ฟรันทฺ ด้านหน้า, ข้างหน้า
graph กราฟฺ กราฟเส้น, เส้นกราฟ
height ไฮทฺ ความสูง
hexagon เฮ็กซะเกิน รูปหกเหลี่ยม
horizontal line ฮอร์ริซอน’เทิล-ไลนฺ เส้นแนวนอน
hypotenuse ไฮพอททะนิวสฺ ด้านตรงข้ามมุมฉาก
length เลงธฺ ความยาว
obtuse angle อับทิวซฺ-แองเกิล มุมป้าน (มากกว่า 90 แต่ไม่ถึง 180 องศา)
octagan อ็อคทะเกิน รูปแปดเหลี่ยม
parallel lines แพ’ระเลล-ไลนสฺ เส้นขนาน
parallelogram แพระเลลละแกรม สี่เหลี่ยมด้านขนาน
pentagon เพน’ทะกอน รูปห้าเหลี่ยม
perpendicular เพอเพนดิค’คิวละ เส้นตั้งฉาก (เส้นที่ตั้งตรง)
pie chart พาย-ชารทฺ กราฟวงกลม
prism พริส’ซึม รูปทรงปริซึม
pyramid พิ’ระมิด รูปทรงพีระมิด
radius เร’เดียส รัศมี, เส้นรัศมี
rectangle เรค’แทงเกิล สี่เหลี่ยมผืนผ้า
rhombus รอมบัสฺ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
right angle ไรทฺ-แองเกิล มุมฉาก, มุมเก้าสิบองศา
semicircle เซมมิเซอ’เคิล ครึ่งวงกลม
side ไซดฺ ด้านข้าง
sphere สเฟียร์ ทรงกลม
spiral สไพ’เริล เส้นขด, ก้นหอย
square สแควร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส
star สตาร์ รูปดาว
straight line สเตรทฺ-ไลนฺ เส้นตรง
trapezium ทระพี’เซียม สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
trapezoid ทระพี’ซอยดฺ สี่เหลี่ยมคางหมู
triangle ไทร’แองเกิล สามเหลี่ยม
vertical line เวอ’ทิเคิล-ไลนฺ เส้นแนวตั้ง
width วิธ ความกว้าง

แชร์เลย