คำศัพท์ ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Ordinal number อ่านว่า ออร์’ดะเนิล-นัมเบอร์ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Ordinal number อ่านว่า ออร์’ดะเนิล-นัมเบอร์ แปลว่า เลขลำดับ, ลำดับที่)

ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า วันที่
first เฟิร์สทฺ ลำดับที่หนึ่ง 1st
second เซค’เคินดฺ ลำดับที่สอง 2nd
third เธิร์ด ลำดับที่สาม 3rd
fourth โฟรธฺ ลำดับที่สี่ 4th
fifth ฟิฟธฺ ลำดับที่ห้า 5th
sixth ซิคซฺธฺ ลำดับที่หก 6th
seventh เซฟ’เวินธฺ ลำดับที่เจ็ด 7th
eighth เอธ ลำดับที่แปด 8th
ninth ไนธฺ ลำดับที่เก้า 9th
tenth เทนธฺ ลำดับที่สิบ 10th
eleventh อีเลฟ’เวินธฺ ลำดับที่สิบเอ็ด 11th
twelfth ทเวลธฺ ลำดับที่สิบสอง 12th
thirteenth เธอ’ทีนธฺ ลำดับที่สิบสาม 13th
fourteenth โฟร’ทีนธฺ ลำดับที่สิบสี่ 14th
fifteenth ฟิฟ’ทีนธฺ ลำดับที่สิบห้า 15th
sixteenth ซิคซฺ’ทีนธฺ ลำดับที่สิบหก 16th
seventeenth เซฟ’เวินทีนธฺ ลำดับที่สิบเจ็ด 17th
eighteenth เอท’ทีนธฺ ลำดับที่สิบแปด 18th
nineteenth ไนนฺ’ทีนธฺ ลำดับที่สิบเก้า 19th
twentieth ทเวน’ทิอิธ ลำดับที่ยี่สิบ 20th
twenty-first ทเวนที-เฟิร์สทฺ ลำดับที่ยี่สิบเอ็ด 21st
twenty-second ทเวนที-เซคเคินดฺ ลำดับที่ยี่สิบสอง 22nd
twenty-third ทเวนที-เธิร์ด ลำดับที่ยี่สิบสาม 23rd
twenty-fourth ทเวนที-โฟรธฺ ลำดับที่ยี่สิบสี่ 24th
twenty-fifth ทเวนที-ฟิฟธฺ ลำดับที่ยี่สิบห้า 25th
twenty-sixth ทเวนที-ซิคซฺธฺ ลำดับที่ยี่สิบหก 26th
twenty-seventh ทเวนที-เซฟ’เวินธฺ ลำดับที่ยี่สิบเจ็ด 27th
twenty-eighth ทเวนที-เอธ ลำดับที่ยี่สิบแปด 28th
twenty-ninth ทเวนที-ไนธฺ ลำดับที่ยี่สิบเก้า 29th
thirtieth เธอ’ทิอิธ ลำดับที่สามสิบ 30th
thirtieth-first เธอร์ที-เฟิร์สทฺ ลำดับที่สามสิบเอ็ด 31st
thirtieth-second เธอร์ที-เซคเคินดฺ ลำดับที่สามสิบสอง
thirtieth-third เธอร์ที-เธิร์ด ลำดับที่สามสิบสาม
fortieth ฟอร์’ทิเอธ ลำดับที่สี่สิบ
fiftieth ฟีฟ’ทีอิธฺ ลำดับที่ห้าสิบ
sixtieth ซิคซฺ’ทิอิธ ลำดับที่หกสิบ
seventieth เซฟ’เวินทิเอธ ลำดับที่เจ็ดสิบ
eightieth เอ’ทิเอธ ลำดับที่แปดสิบ
ninetieth ไนนฺ’ทิอิธ ลำดับที่เก้าสิบ
one hundredth วัน-ฮันเดรดธฺ ลำดับที่หนึ่งร้อย
one hundred and first วัน-ฮันเดรดธฺ-แอนดฺ-เฟิร์สทฺ ลำดับที่หนึ่งร้อยหนึ่ง
one hundred and second วัน-ฮันเดรดธฺ-แอนดฺ-เซคเคินดฺ ลำดับที่หนึ่งร้อยสอง
one hundred and third วัน-ฮันเดรดธฺ-แอนดฺ-เธิร์ด ลำดับที่หนึ่งร้อยสาม
one thousandth วัน-เธา’เซินธฺ ลำดับที่หนึ่งพัน

แชร์เลย