วิชา ภาษาอังกฤษ วิชาต่างๆ เรียกว่าอะไร พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ วิชาต่างๆ ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไร พร้อมคำอ่าน คำแปล

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ วิชาต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ เรียกชื่อวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ การเขียนสะกด พร้อมคำอ่าน คำแปล

ประโยคบทสนทนาเกี่ยวกับ วิชาภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ : subject (ซับ-เจคท) วิชา

การถามว่าชอบวิชาอะไร ภาษาอังกฤษสามารถถามได้ว่า

What is your favorite subject?
อ่านว่า วอทฺ-อีซ-ยัวรฺ-เฟ’เวอริท-ซับเจคท
แปลว่า อะไรคือวิชาโปรดของคุณ, วิชาโปรดของคุณคืออะไร, คุณชอบวิชาอะไร

การตอบว่าเราชอบวิชาอะไร สามารถตอบได้ว่า

My favorite subject is … (+ วิชาที่ชอบ 1 วิชา) เช่น

My favorite subject is English.
อ่านว่า มาย-เฟ’เวอริท-ซับเจคท-อีซ-อิงลิช
แปลว่า วิชาโปรดของฉันคือวิชาภาษาอังกฤษ

ถ้ามีวิชาที่ชอบมากกว่า 1 วิชา ให้ตอบโดยเปลี่ยน verb to be จาก is เป็น are เช่น

My favorite subject are … (+ วิชาที่ชอบ) and … (+ วิชาอื่นที่ชอบอีก) เช่น

My favorite subject are English and Chinese.
อ่านว่า มาย-เฟ’เวอริท-ซับเจคท-อาร์-อิงลิช-แอนดฺ-ไชนิส
แปลว่า วิชาโปรดของฉันคือวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาจีน

คำศัพท์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

วิชาภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล แปลว่า
anthropology แอนโธรพอล’โลจี มานุษยวิทยา
archaeology อารฺคิโอโลจิ วิชาโบราณคดี, โบราณคดีวิทยา
art อารทฺ วิชาศิลปะ
biology ไบออล’โลจี วิชาชีววิทยา
botany บอท’ทะนี วิชาเกษตร, พฤกษศาสตร์
boy scout บอย สเคาทฺ วิชาลูกเสือ
business study บิซ’ซิเนส สทัด’ดี วิชาธุรกิจศึกษา
chemistry เคม’มิสทรี วิชาเคมี
Chinese ไช’นิส วิชาภาษาจีน
citizenship ซิท’ทิเซินชิพ วิชาหน้าที่พลเมือง, คุณธรรมของประชากร
computer science คอมพิวเทอะ ไซเอินซฺ วิชาคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
dance ดานซฺ วิชานาฏศิลป์, เต้นรำ, เต้นระบำ
drama ดระมา วิชาการแสดง
economics อีคะนอม’มิคซฺ วิชาเศรษฐศาสตร์
English อิง’ลิช วิชาภาษาอังกฤษ
English listening & speaking อิง’ลิช ลิสเซินนิง แอนด์ สพิค’คิง วิชาการภาษาอังกฤษฟัง-พูด
English reading อิง’ลิช รีด’ดิง วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ
English writing อิง’ลิช ไร’ทิง วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
French เฟรนชฺ วิชาภาษาฝรั่งเศส
geography จีออก’กระฟี วิชาภูมิศาสตร์
German เจอ’มัน วิชาภาษาเยอรมัน
girl guide เกิรล ไกดฺ วิชาเนตรนารี, ยุวกาชาด, อนุกาชาด
guidance ไก’เดินซฺ วิชาแนะแนว
health and hygiene เฮลธฺ แอนดฺ ไฮ’จีน วิชาสุขศึกษา, สุขอนามัย
history ฮิสทรี วิชาประวัติศาสตร์
home economics โฮม อีคะนอม’มิคซฺ วิชาการงานอาชีพ, การงานพื้นฐานอาชีพ (กพอ.)
Information and Communication Technology (ICT) อินฟอร์เม’เชิน แอนดฺ คะมิวนิเค’เชิน เทคนอล’โลจี (ไอซีที) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Italy อิท’ทะลี วิชาภาษาอิตาลี
Japanese แจพ’พะนีซ วิชาภาษาญี่ปุ่น
literature ลิททะเร’เชอะ วิชาวรรณกรรม, วรรณคดี
mathematics (math) แมธฺเธอะแมทิคสฺ (แมธฺ) วิชาคณิตศาสตร์, วิชาเลข
music มิว’ซิค วิชาดนตรี
physical education (PE) ฟิสซิคัล เอดจุเค’เชิน (พีอี) วิชาพลศึกษา, วิชาพละ
physics ฟิส’ซิคซฺ วิชาฟิสิกส์
psychology ไซคอล’โลจี วิชาจิตวิทยา
reading รีด’ดิง วิชาการอ่าน
Religious education รีลิจ’เจิส เอดจุเค’เชิน วิชาศาสนา
science ไซ’เอินซฺ วิชาวิทยาศาสตร์
social studies โซเชียล สทัด’ดี วิชาสังคม, การศึกษาเชิงสังคม
sociology โซซีออล’โลจี สังคมวิทยา
Thai (language) ไท (แลง’เกว็จฺ) วิชาภาษาไทย
thai classical dance ไท แคลส’ซิเคิล ดานซฺ วิชารำไทย
woodwork วูด’เวิร์ค วิชางานไม้, งานช่างไม้
writing ไร’ทิง วิชาการเขียน

แชร์เลย