คำศัพท์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Science อ่านว่า ไซเอินซฺ แปลว่า วิทยาศาสตร์) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Science อ่านว่า ไซเอินซฺ แปลว่า วิทยาศาสตร์)

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
experiment อิคซฺเพอ’ริเมินทฺ การทดลอง
lab แล็บ ห้องทดลอง
research รีเซิร์ชฺ วิจัย, ค้นคว้า
doubt เดาทฺ สงสัย
observe อับเซอฟฺว สังเกต
inventor อินเวน’เทอร์ นักประดิษฐ์
invent อินเวนทฺ สร้างสรรค์, ประดิษฐ์
succeed ซัคซีด สำเร็จ, ประสบความสำเร็จ
fail เฟล ล้มเหลว
magnet แมก’เนท แม่เหล็ก
funnel ฟัน’เนิล กรวย
beaker บีก’เคอร์ แก้วปากนก
conical flask คอนนิเคิล-ฟลาสคฺ ขวดแก้วทรงกรวย (ทรงชมพู่)
test tube เทสทฺ-ทูบ หลอดทดลอง
alcohol lamp แอลกะฮอล-แลมพฺ ตะเกียงแอลกอฮอล์
dropper ดรอพเพอร์ หลอดหยด
stand สแตนดฺ ขาตั้ง (หลอดทดลอง)
scale สเกล เครื่องชั่ง
microscope ไม’โครสโคพ กล้องจุลทรรศน์
slide สไลดฺ แผ่นสไลด์
magnifying glass แมกนิฟายอิง-กลาส แว่นขยาย
dregs เดร็กสฺ ตะกอน
refine รีไฟนฺ กลั่น
laser เล’เซอร์ แสงเลเซอร์

แชร์เลย