คำศัพท์ สนามบิน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนามบิน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Airport อ่านว่า แอร์พอรทฺ แปลว่า สนามบิน) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนามบิน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Airport อ่านว่า แอร์พอรทฺ แปลว่า สนามบิน)

สนามบิน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
arrivals and departures monitors อะไรเวิลสฺ-แอนดฺ-ดีพาร์ทเจอร์สฺ-มอนิเทอร์สฺ จอแสดงเวลาเที่ยวบินที่ขึ้นและลง
metal detector เมทเทิล-ดีเทคเทอร์ เครื่องตรวจจับโลหะ
ticket counter ทิคเก็ท-เคา’เทอะ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร (ขายตั๋ว)
flight ticket ไฟลทฺ-ทิคเก็ท ตั๋วโดยสารเครื่องบิน
passport พาส’พอร์ท หนังสือเดินทาง
boarding pass บอรดฺดิง-พาส บัตรขึ้นเครื่องบิน
passenger terminal แพสเซนเจอะ-เทอร์มิเนิล อาคารรับ-ส่งผู้โดยสาร
duty-free shop ดิวที-ฟรี-ช็อพฺ ร้านค้าปลอดภาษี
check-in counter เชค-อิน-เคาเทอะ เคาน์เตอร์ตรวจตั๋ว (เช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง)
X-ray machine เอ็กซฺ-เรย์-มะชีน เครื่องเอกซเรย์
arrivals terminal อะไรเวิลสฺ-เทอร์มิเนิล อาคารผู้โดยสารขาเข้า
departures terminal ดีพาร์ทเจอร์สฺ-เทอร์มิเนิล อาคารผู้โดยสารขาออก
passenger lounge แพสเซนเจอะ-เลานจฺ ที่พักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน
gate เกท ประตูเข้าออก
baggage carousel แบกเกจฺ-แคระเซิล สายพานลำเลียงกระเป๋า
baggage carrier แบกเกจฺ-แคริเออะ รถเข็นกระเป๋า
customs คัสเติมสฺ ด่านศุลกากร
runway รัน’เว ทางวิ่งขึ้น-ลงของเครื่องบิน, ลานวิ่ง
radar antenna เรดาร์-แอนเทนนะ เรดาร์ตรวจจับเครื่องบิน
control tower คอนโทรล-ทาวเวอร์ หอบังคับการบิน
landing light แลนดิง-ไลท์ ไฟข้างทางแนววิ่งขึ้น-ลง
weather instrument เวธเธอะ-อินสทรูเมินทฺ เครื่องมือตรวจวัดอากาศ
windsock วินด์ซอคฺ ถุงชี้ทิศทางลม
air bridge แอร์-บริดจฺ สะพานเทียบเครื่องบิน (ใช้เดินเข้า-ออก)
hangar แฮงเงอร์ โรงเก็บเครื่องบิน

แชร์เลย