คำศัพท์ อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Apparatus อ่านว่า แอพพะแรเทิสฺ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Apparatus อ่านว่า แอพพะแรเทิสฺ แปลว่า อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง)

ศัพท์ อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
adhesive latex แอดฮีซีฟ-เลเทคซฺ กาวติดแผ่นไม้
barrel บาร์’เริล ถังไม้
bolt โบลทฺ น็อตตัวผู้
nut นัท น็อตตัวเมีย, แหวนสกรู
brush บรัช แปรง
saw ซอว์ เลื่อย
bucksaw บัค’ซอ เลื่อยสองมือ
circular saw เซอคิลาร์-ซอว์ เลื่อยวงเดือน
fretsaw เฟรทซอว์ เลื่อยฉลุ
hacksaw แฮคซอว์ เลื่อยตัดโลหะ
sawhorse ซอว์ฮอร์ส ม้ารองเลื่อย
plane เพลน กบไสไม้
sandpaper แซนดฺเพเพอร์ กระดาษทราย
chisel ชิ’เซิล สิ่ว
compass คัม’เพิส วงเวียน
crowbar โครว์’บาร์ ชะแลง
cutter คัทเทอร์ มีดคัตเตอร์
doorknob ดอร์นอบ ลูกบิดประตู
hinge ฮินจฺ บานพับ
electric drill อิเลคทริค-ดริล สว่านไฟฟ้า
electric tape อิเลคทริค-เทป เทปพันสายไฟ
file ไฟลฺ ตะไบ
flashlight แฟลช’ไลทฺ ไฟฉาย
hammer แฮมเมอร์ ค้อน
sledgehammer สเลดจ์แฮมเมอร์ ค้อนทุบขนาดใหญ่
knife ไนฟฺ มีด
ladder แลด’เดอร์ บันไดปีน
stepladder สเตพแลดเดอร์ บันไดพับ
level เลฟ’เวิล เครื่องมือวัดระดับ
light bulb ไลทฺ-บัลบฺ หลอดไฟฟ้า, หลอดไฟ
nail เนล ตะปู
needle นีด’เดิล เข็ม
thread เธรด ด้าย
paint เพนทฺ สี
paint can เพนทฺ-แคน กระป๋องสี
paint roller เพนทฺ-โรลเลอร์ ลูกกลิ้งทาสี
paintbrush เพนทฺบรัช แปรงทาสี
penknife เพ็นไนฟฺ มีดพก
pick พิค อีเต้อขุด
pickaxe พิคแอกซฺ อีเต้อขุด, พลั่ว
pipe ไพพฺ ท่อ
pipe wrench ไพพฺ-เรนชฺ ประแจขันท่อ
pliers ไพลเออร์สฺ คีม, คีมปากนกแก้ว
plumb bob พลัมบฺ-บอบ ลูกดิ่ง
rope โรพฺ เชือก
scissors ซิส’เซอซฺ กรรไกร
scraper สเครพ’เปอร์ เครื่องขูดสี
screw สกรู ตะปูเกลียว, ตะปูควง
screwdriver สกรูไดรเวอร์ ไขควง
spade สเปด เสียม
spanner สแปน’เนอร์ กุญแจปากตาย
switchboard สวิทชฺบอรดฺ แผงไฟฟ้า
tack แทค ตะปูหัวแบน
tape measure เทพ-เมสเซอร์ ตลับเมตร
toolbox ทูลบอกซฺ กล่องเครื่องมือ
trowel เทรา’เอิล เกรียง (เครื่องมือโบกปูน)
vise ไวสฺ ที่หนีบ, เครื่องหนีบจับวัตถุให้แน่น
wire ไวเออร์ ลวด
wire stripper ไวเออร์-สทริพเพอร์ คีมปอกสายไฟ
wrench เรนชฺ ประแจ
workbench เวิร์ค’เบนชฺ โต๊ะงานช่าง

แชร์เลย