เครื่องบิน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ บนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้เมื่อต้องโดยสารหรือเดินทางโดยเครื่องบิน คำศัพท์ เครื่องบิน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า […]

คำศัพท์ บนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้เมื่อต้องโดยสารหรือเดินทางโดยเครื่องบิน

คำศัพท์ เครื่องบิน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Airline แอร์ไลน์ สายการบิน
Airline ticket แอร์ไลน์-ทิค’คิท ตั๋วเครื่องบิน
Airplane (plane) แอร์’เพลน (เพลน) เครื่องบิน
Aisle ไอลฺ ทางเดิน
Aisle seat ไอลฺ-ซีท ที่นั่งติดทางเดิน
Boarding Pass บอร์ดดิง-พาส ใบผ่านขึ้นเครื่องบิน, บัตรโดยสาร
Boarding Time บอร์ดดิง-ไทมฺ เวลาสำหรับขึ้นเครื่องบิน
Business class บิซ’ซิเนส-คลาส ที่นั่งชั้นธุรกิจ
Carry-on แค’รี-ออน กระเป๋าถือติดตัว
Co-pilot โค-ไพ’เลิท ผู้ช่วยนักบิน
Delay ดิเล’ ช้าออกไป, เลื่อนเวลาออกไป
Domestic flight ดะเมส’ทิค-ไฟลทฺ เที่ยวบินภายในประเทศ
Economic class เอคคะนอม’มิค-คลาส ที่นั่งชั้นประหยัด
Exit row เอค’ซิท-โร แถวติดทางออกฉุกเฉิน
First class เฟิร์สทฺ-คลาส ที่นั่งชั้นหนึ่ง (มาตรฐานระดับสูง)
Flight attendant ไฟลทฺ-อะเทน’เดินท พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
Headphones เฮดโฟนฺส หูฟัง
International flight อินเทอแนช’เชินเนิล-ไฟลทฺ เที่ยวบินระหว่างประเทศ
Landing แลน’ดิง เครื่องบินลงจอด
Overhead bin โอเฝอะเฮด-บิน ช่องเก็บของเหนือศีรษะ
Passenger แพส’เซนเจอะ ผู้โดยสาร
Pilot ไพ’เลิท นักบิน
Row โร แถว (แถวของที่นั่ง)
Seat number ซีท-นัม’เบอะ เลขที่นั่ง
Take-off เทค-ออฟ เครื่องบินขึ้น
Window seat วิน’โด-ซีท ที่นั่งติดหน้าต่าง

แชร์เลย