คำศัพท์ โรงงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Factory อ่านว่า แฟคทอรี แปลว่า โรงงาน) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Factory อ่านว่า แฟคทอรี แปลว่า โรงงาน)

โรงงาน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
machine มะชีน เครื่องจักร, เครื่องยนต์
cog คอก ฟันเฟือง
time clock ไทมฺ-คล็อค เครื่องตอกบัตร
time card ไทมฺ-คาร์ด บัตรลงเวลางาน (บัตรตอก)
bulletin board บูลละทิน-บอร์ด ป้ายติดประกาศ
worker เวิร์คเคอร์ คนงาน
accountant อะเคา’เทินทฺ นักบัญชี, สมุห์บัญชี
conveyor belt คอนเวเยอร์-เบลทฺ สายพานลำเลียง
packer แพค’เคอะ พนักงานบรรจุหีบห่อ, เครื่องบรรจุหีบห่อ
safety visor เซฟที-ไวเซอร์ เกราะกำบัง
rubber band รับเบอร์-แบนดฺ หนังยาง
latex gloves เลเทคซฺ-กลัฟวสฺ ถุงมือยาง
earplugs เอียร์พลักสฺ จุกอุดหู
safety glasses เซฟตี้-กลาสเซส แว่นตานิรภัย
safety goggles เซฟตี้-ก็อกเกิลสฺ แว่นตากันลม กันฝุ่น
plastic crate พลาสทิค-เครท ลังพลาสติก
warehouse แวร์’เฮาซฺ คลังเก็บสินค้า
order puller ออร์เดอะ-พูลเลอร์ พนักงานส่งสินค้า
suggestion box ซักเจส’เชิน-บ็อกซฺ กล่องรับข้อคิดเห็น
flammable เฟลมมะเบิล ไวไฟ, ติดไฟง่าย
biohazard ไบโอแฮเซิร์ด ป้ายเตือนอันตรายจากเชื้อโรค
poisoning พอยเซินนิง สารพิษ
respirator เรส’พิเรเทอร์ หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
exhaust fan เอกซอสทฺ-แฟน พัดลมระบายอากาศ
roof turbine ventilator รูฟ-เทอไบนฺ-เวนทิเลเทอร์ ลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคา

แชร์เลย