คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 1

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABULARY LESSON 1 Popular She was popular with […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABULARY LESSON 1

Popular
She was popular with everyone.

Capable
He is a dependable and capable worker.

Absent
Three students were absent from class today.

Disturb
I am sorry to disturb you.

Honesty
Honesty is always the best thing.

Interrupt
Don’t interrupt me while I am talking.

Upset
My stomach feels upset today.

Regularly
He goes regularly to the sports club.

Critical
The report was very critical of his work.

Ancient
We visited the ancient city of Ayuttaya last week.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Popular (adj.)
liked by the people or by many people having many friends.
ความหมาย : เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป , กว้างขวาง
Owen is so popular that everyone knows him.
แปลว่า : โอเว่นเป็นบุคคลที่กว้างขวางมากจนกระทั่งใครๆ ก็ต้องรู้จักเขา

2. capable (adj.)
having the qualities necessary to do something well.
ความหมาย : มีความสามารถ
John, is capable of running 100 yards in ten seconds.
แปลว่า : จอร์นมีความสามารถในการวิ่ง 1,760 ไมล์ ต่อ 10 วินาที

3. Absent ( adj. )
not present, away; not existing: lacking
ความหมาย : ไม่อยู่ , ไม่มา
Can you tell me why you were absent very often?
แปลว่า : คุณสามารถบอกผมได้เปล่า ทำไมคุณถึงขาดเรียนบ่อยจัง

4. Disturb (v)
to break up the quiet, stillness, or serenity of, to make uneasy or anxious.
ความหมาย : รบกวน ,ทำให้เป็นทุกข์
Nu is in the manager’s room and he cannot be disturbed.
แปลว่า : นุอยู่ในห้องผู้จัดการ เขาจึงไม่ถูกรบกวน

5. Honesty (n )
sincerity; straightforwardness.
ความหมาย : ความซื่อสัตย์ , ความตรงไปตรงมา
Honesty is the best policy.
แปลว่า : ความซื่อสัตย์ คือ นโยบายที่ดีที่สุด

6. Interrupt (v.)
to make a break in the continuity to obstruct.
ความหมาย : สอดขึ้น , ขัดจังหวัด
Professor Young hates to be interrupted during his lecture.
แปลว่า : ท่านศาสตราจารย์ยังค์ ไม่ชอบให้ใครพูดขัดจังหวะในขณะที่ท่านกำลังบรรยาย

7. upset (adj.)
distressed, disturbed, disordered.
ความหมาย : ทำให้เป็นทุข์ , รบกวน ,ทำให้อารมณ์เสีย
Don’t be upset; it’s just your first failure.
แปลว่า : อย่าทุกข์ใจไปเลย มันเพิ่งเป็นความล้มเหลวครั้งแรกของคุณ

8. Regularly (adv.)
usually, customarily , habitually
ความหมาย : เที่ยงตรง , สม่ำเสมอ , ปกติ
Dr. Ton attends the meetings regularly.
แปลว่า : ดร.ต้น เอาใจใส่ต่อการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

9. Critical (ad)
tending to fine fault, dangerous or riskly.
ความหมาย : วิกฤต , อันตราย , เสี่ยง
A trifling problem my cause a critical situation.
แปลว่า : ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ได้

10. Ancient (ad)
very old, of times long past.
ความหมาย : เก่ามาก , ระยะเวลาที่ล่วงเลยมาเป็นเวลานาน
There are a lot of ancient temples in Ayudthya province.
แปลว่า : มีวัดโบราณสมัยเก่าจำนวนมากในจังหวัดอยุธยา

แชร์เลย