คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 10

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 10 Moorings The moorings broke loose during […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 10

Moorings
The moorings broke loose during the storm.

Available
Mangoes are not available now.

Sideshows
We went to see the sideshows after the main event.

Inclusive
The bill is inclusive of service charge and tax.

Cordially
You are cordially invited to my daughter’s wedding.

Author
The author won the prize for best novel.

Appropriate
When you go for a job interview, you should wear appropriate clothes.

Cheese
I like to eat a cheese sandwich for lunch.

Process
What is the process of making butter?

Speed
They speed all night.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Moorings (n)
The lines, cables by which a ship is moored: a place where a ship is moored.
ความหมาย : เชือกซึ่งเรือถูกผูกเอาไว้ , สถานที่สำหรับที่จอดเรือ
Moorings for warships are provided in the middle of the river.
แปลว่า : ที่จอดเรือรบมีอยู่ที่กลางแม่น้ำ

2. Available (adj. )
that can be got, had, accessible
ความหมาย : มีอยู่ , สามารถไปถึง (หา) ได้ , ที่สามารถจะมีได้
I have no money available.
แปลว่า : ฉันไม่มีเงินอยู่กับตัวเลย

3. Sideshows (n)
a small show apart from the main show.
something of minor importance.
ความหมาย : การแสดงย่อยนอกจากการแสดงหลัก , สิ่งที่มีความสำคัญรองลงมา
There are sometimes short sideshows during the interlude.
แปลว่า : ในบางครั้งจะมีการแสดงย่อยสั้นๆ ระหว่างการหยุดพูด

4. Inclusive (adj.)
including or tending to include, including the terms, limits or extremes mentioned.
ความหมาย :รวมอยู่ด้วยกัน , รวมทั้งเงื่อนไข , ข้อจำกัด และเงื่อนไขที่สุดที่ได้กล่าวมา
The inclusive terms at this hotel are quite reasonable.
แปลว่า : เงื่อนไขของโรงแรมที่รวมอยู่ด้วยดูมีเหตุผลดีทีเดียว

5. Cordially (adj. )
with heart, sincerely, warmly.
ความหมาย : ด้วยความจริงใจ , เต็มใจ , อย่างอบอุ่น
He thanked me cordially.
แปลว่า : เขาขอบคุณฉันด้วยความจริงใจ

6. Author (n)
The writer of literary work: the creator of anything.
ความหมาย : ผู้แต่งผลงานทางวรรณกรรม , ผ้สร้างสรรค์บางสื่งบางอย่าง
He is a famous author.
แปลว่า : เขาเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

7. Appropriate (adj. )
suitable, proper
ความหมาย : เหมาะสม , ถูกต้องสมควร
It is difficult to find words appropriate enough to express our ideas.
แปลว่า : มันเป็นการยากที่จะสรรหาถ้อยคำที่เหมาะสมเพียงพอที่จะแสดงความคิดเห็นของเราได้

8. Cheese (n)
A solid food prepared from the pressed curd of milk.
ความหมาย : เนบแข้ง , อาหารที่ทำมาจากนมที่แข็งและที่ถูกอัด
Bring me some cheese.
แปลว่า : ส่งเนยแข็งให้ฉันบ้างนะ

9. Process (n)
a continuing development involving many changes: a particular method of doing something, with all the steps involved.
ความหมาย : พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง อย่างต่อเนื่องนั้นเอง
The truth will come out in process of time.
แปลว่า : ความจริงจะปรากฏออกมาตามการล่วงไปของเวลา

10. speed (v)
drink bout, have fun make merry be gay.
ความหมาย : เที่ยวเมา , เที่ยวสนุก , มีความสุขแล้วก็สนุกสนาน
Having known the result of examination, he had speed for many days.
แปลว่า : เมื่อทราบผลการสอบ , เขาก็เที่ยวให้มันเมาไปหลายวัน

แชร์เลย