คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 11

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 11 Private This conversation is private please […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 11

Private
This conversation is private please wait until I finish.

Attention
Pay attention to the teacher if you want to learn something.

Rudely
She spoke rudely to her boss.

Spoil
Milk spoils if it is not kept cold.

Decision
l make a decision to accept the job.

Urgent
I have an urgent message for you.

Distance
The distance between my house and yours is 2 miles.

Request
The student requested permission to go.

Detective
The detective caught the criminal.

Valuable
Diamonds are very valuable.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Private (adj. )
secluded from the sight, presence, or intrusion of others; intimate, secret.
ความหมาย : แยกอยู่แต่ลำพังจากระยะที่มองเห็นได้ , การอยู่ที่นั่น , พูดเป็นนัย , ความลับ
Don’t walk into that building It’s private office.
แปลว่า : อย่าเดินไปที่แห่งนั่น มันเป็นสำนักงานส่วนตัว

2. Attention (n)
concentration of one’s mental powers upon and object.
ความหมาย : ความเอาใจใส่
Good students must pay attention to the lesson.
แปลว่า : นักเรียนที่ดีจะต้องเอาใจใส่ต่อบทเรียน

3. Rudely (adj. )
impolitely, uncivilly, discourteously.
ความหมาย : อย่างไม่สุภาพ , อย่างหยาบคาย
The student was punished because he had behaved redely
แปลว่า : นักเรียนถูกทำโทษเพราะว่า เขามีความประพฤติที่หยาบคาย

4. Spoil (v.)
to damage, disrupt , disturb.
ความหมาย : ทำความเสียหาย , ทำให้แตก , ทำให้เป็นทุกข์
The flood spoiled most of the weeds in the go down.
แปลว่า : น้ำท่วมทำให้เมล็ดพืชในโกดังเก็บของได้รับความเสียหาย

5. Decision (n)
the act of making up one’s mind.
ความหมาย : การตัดสินใจ
You decision may cause a big change in my life.
แปลว่า : การติดสินใจของคุณอาจเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของฉัน

6. urgent (adj. )
compelling immediate action.
ความหมาย : การรบเร้าเซ้าซี้อย่างจริงใจไม่ลดละ , เร่งด่วน
urgent arrangements are needed for this forum.
แปลว่า : การเตรียมการอย่างเร่งด่วนเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการประชุมครั้งนี้

7. Distance (n)
the length of a line segment joining two points.
ความมหมาย : ระยะทาง , ทางไกล
It’s quite a long distance from here to my house.
แปลว่า : มันเป็นระยะทางไกลมาจากที่นี่ถึงบ้านของผม

8. Request (vt, n)
1. to ask for, to do something.
2. an expressed desire.
ความหมาย
1.ถาม , ขอร้อง
2. การแสดงความปรารถนา
Enclosed are ten copies of the brochure as you requested.
แปลว่า : ผมได้แนบสำเนาโบรชัวร์ตามที่คุณได้ขอร้องมา

9. Detective (adj.)
of or for detection, of detectives and their work.
ความหมาย : แงการสืบหา
I’m fond of reading detective novels.
แปลว่า : ผมชอบอ่านนวนิยายประเภทสืบสวน

10. Valuable (adj. )
Having high monetary or material value; having useful or admiralbel qualities or characteristics.
ความหมาย : มีค่า
I cannot afford such a valuable ring for her.
แปลว่า : ผมไม่มีอะไรเลยแม้แต่แหวนมีค่าสักวงสำหรับหล่อน

แชร์เลย