คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 12

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABULARY LESSON 12 Serum The serum was ready to […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 12

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABULARY LESSON 12

Serum
The serum was ready to use for helping the infected Patients.

Stimulate
Reading interesting books stimulates thought.

Explanation
Please give me an explanation why you were late.

Tradition
It is a tradition in my family to study law.

Function
My car does not function as it should.

Insist
I insist you go with me.

pickle
A pickle goes well with a salad.

Herbs
We like to use herbs in cooking.

Combination
The combination of blue and yellow makes green.

Predominantly
Rice is eaten predominantly by millions of people.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Serum (n)
any watery animal fluid, especially blood serum, the yellowish fluid which seperates from the clot when blood coagulates.
ความหมาย : เซรุ่ม , ของเหลวที่ได้จากสัตว์โดยเฉพาะเซรุ่มจากเลือดของเหลวสีเหลืองซึ่งแยกมาจากก้อนเลือดแข็งตัว
Serum is rarely available in the area.
แปลว่า : เซรุ่มนั้นหาไม่ค่อยจะได้ในท้องถิ่นที่นี้

2. Stimulate (v.)
to rouse to action
ความหมาย : กระตุ้นให้กระทำ , เร้า
The news stimulated him.
แปลว่า : ข่าวนี้กระตุ้นเขา

3. Explanation (n)
The interpretation, meaning
ความหมาย : การแปลความหมาย , ความหมาย , คำอธิบาย
No explanation is necessary.
ความหมาย : คำอธิบายใดๆ ก็ไม่จำเป็นแล้ว
Requirement
Something needed or depended on for success.
The requirements for entrance to the University are difficult.
แปลว่า : สิ่งที่บ่งระบุในการที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั่นมันยุ้งยากเหลือเกิน

4. Tradition (n)
The handing down orally of customs, beliefs from generation to generation.
ความหมาย : การสืบเนื่อง , ตกทอดของประเพณีทางศาสนา ความเชื่อจากคนรุ่นนึงสู่อีกรุ่นนึง
We got this belief by tradition.
แปลว่า : เรารับความเชื่อนี้ทางประเพณี

5. Function (n)
a special duty of performance required of a person or thing in the course of work.
ความหมาย : หน้าที่พิเศษเฉพาะการปรฏิบัติงานของคน หรือสิ่งของที่จำเป็นต่อแนวทางการทำงาน
What is the function of this organ?
แปลว่า : อวัยวะนี้มีหน้าที่อะไร

6. Insist (v)
to keep resolutely to or emphasize an assertion, demand or course; to assert or demand vehemently and persistently
ความหมาย : ยืนยัน , ยืนกราน
l must insist upon my right.
แปลว่า : ฉันต้องยืนยันในสิทธิของฉัน

7. Pickle (v)
to preserve or flavor in a solution of brine or vinegar
ความหมาย : เก็บ , แช่ , ดองไว้ในสารละลายของน้ำทะเลหรือน้ำส้ม
This picture has been pickled so that it may look like an old master.
แปลว่า : ภาพนี้ถูกเก็บไว้นานเพื่อมันอาจจะดูเหมือนภาพที่มีชื่อเสียงเก่าๆ

8. Herbs (n)
A plant that has a fleshy rather than woody stem and that usually dies back at the end of each growing season.
ความหมาย : ไม้ที่มีลำต้นอ่อน และมักตายเมื่อสิ้นแต่ละฤดูที่งอกงาม
Vorious kinds of herbs are required in medical study
แปลว่า : สมุนไพรหลายชนิดเป็นที่ต้องการในการศึกษาทางด้านวิชาการแพทย์

9. Combination (n)
The act of combining or state of being combined.
ความหมาย : การเชื่อมโยงและรวมกัน
I work in combination with him,
แปลว่า : ฉันทำงานร่วมกับเขา

10. Predominantly (adv.)
of greatest importance or authority; with common or conspicuous
แปลว่า : ด้วยความสำคัญหรืออำนาจสูงที่สุด , ขึ้นหน้ากว่าเพื่อน โดดเด่น และเป็นเป้าสายตาคนมอง

แชร์เลย