คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 15

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 15 Brew Please brew me some tea. […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 15

Brew
Please brew me some tea.

Artificially
Those flowers were artificially made of paper.

Sufficient
The paint was not sufficient to finish the house.

Alternative
You have the alternative of studying English or Japanese.

Proverb
He thought the proverb was very appropriate.

Ache
I have an ache in my back today.

suffering
We want to help the suffering of the poor.

Proper
It is proper for you to say that.

Statement
The statement was given to the press at the news conference.

Devote
The mother devoted herself to taking care of her child.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Brew (v)
to make (ale or beer) from malt and hops by infusion, boring and fermentation: to be imminent, impend.
ความหมาย : ทำเบียบร์จากข้าวมอลท์และฮอปล์โดยการแช่ , การต้ม และการหมัก , ใกล้จะมาถึง
He brews good beer.
แปลว่า : เขาผลิตเบียร์ชนิดดี

2. Artificially
By man rather than natural forces by imitation of something natural: pretended.
ความหมาย : โดยคนมิใช่จากพลังงานธรรมชาติ , โดยการลอกเลียน พลังจากธรรมชาติเสแสร้ง
They have natural ice in Europe. but in Thailand ice is made artificially.
แปลว่า : พวกเขามีน้ำแข็งในทวีปยุโรบ , แต่ในประเทศไทยเราต้องผลิตขึ้นมาเอง

3. Sufficient (adj.)
enough, as much as is needed
ความหมาย : เพียงพอ , มากเท่าที่ต้องการ
He has impudence sufficient for anything.
แปลว่า : เขามีความทะเล้นพอจะทำอะไรก็ได้

4. Alternative (n)
A choice between two or more than two posibilties. (adj.)
Allowing or necessitating a choice.
ความหมาย : ข้อเลือกหนึ่งในสองทางที่เป็นไปได้ ( หรือมากกว่านั้น )
If this ultimatum is not complied with, the alternative is war.
แปลว่า : ถ้าคำขาดนี้ไม่ได้รับกรยินยอม , ทางเลือกก็คือสงคราม

5. Proverb (n)
A short popular saying expressing a well-known truth of facts.
ความหมาย : คำกล่าวสั้นๆที่แสดงข้อเท็จจริงหรือความจริงที่รู้จักดี สุภาษิต
This incident reminds me of one proverb.
แปลว่า : เหตุการณ์นี้ทำให้นึกถึงสุภาษิตข้อนึง

6. Ache (n)
a dull, steady pain.
ความหมาย : ปัญญาทึ่ม , ความเจ็บปวด
It seems that nothing can relieve my ache.
แปลว่า : ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรจะมาบรรเทาความเจ็บปวดของฉันได้

7. Suffering (n)
The act or condition of one who suffers.
ความหมาย : สภาพของคนที่กำลังทุกข์ทรมาร
My sufferings are nothing.
แปลว่า : ความทุกข์ทรมารของฉันนั้นมันไม่มีความหมายอะไร

8. Proper (adj.)
Suitable, fitting meeting a requisite standard rigorously correct, exact.
ความหมาย : เหมาะสม , พอดี พอดีกับเกณฑ์ที่ต้องการ , ถูกต้อง , จริง
Is it proper for a woman to smoke?
แปลว่า : มันถูกต้องไหมที่ผู้หญิงจะสูบบุหรี่

9. statement (n)
Something stated: The act of stating
ความหมาย : ถ้อยแถลง , การแถลง
The statement is unfounded
แปลว่า : คำแถลงนี้ไม่มีมูล

10. devote (v.)
to give or apply (one’s time, oneself) entirely, to dedicate; consecrate
ความหมาย : อุทิศ , ให้เวลา , หรือตัวเองทั้งสิ้น , ถวายให้
He devoted his time to the study of chemistry.
แปลว่า : เขาอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการศึกษาวิชาเคมี

แชร์เลย