คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 16

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 16 Survival Survival depends on finding enough […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 16

Survival
Survival depends on finding enough food to eat.

Fetch
The dog can fetch the stick.

Expedition
The expedition to the mountain took one week.

Introduced
They were introduced to each other last year.

Properly
Please speak properly when you talk with the King.

Miserable
When you have a headache you feel miserable.

Resolution
He made a resolution to be kind to everyone.

Abolish
We want to abolish the death penalty.

Crowded
The bus was very crowded.

Landlord
The landlord collects the rent every month.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Survival (ad)
n, remaining alive, existence
ความหมาย : อยู่รอด , สืบชีวิตต่อ
The fauna of the world is the result of the survival of the fittest.
แปลว่า : สัตว์โลกที่มีอยู่เป็นผลมาจากการอยู่รอดของสัตว์ที่แข็งแรงที่สุด

2. Fetch (v.)
to go after and come back with, bring, get
ความหมาย : ไปนำมา , รับมา , นำเอามา
I’ll fetch it for you.
แปลว่า : ฉันจะไปนำมาให้คุณ

3. Expedition (n.)
a sending forth or embarking upon a voyage efficient speed. dispatch.
ความหมาย : การส่งออกไปหรือเดินทางออกไป ทำสิ่งใดๆ , คณะความเร้วอย่างเห็นจริงเห็นจัง , การส่ง
He went to Africa as a member of an explorting expedition.
แปลว่า : เขาเดินทางไปอัฟริกาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของคณะสำรวจนั้นเอง

4. Introduced (v.)
to bring formally into society, to conduct in
ความหมาย : นำเข้าสู่สังคมอย่างเป็นทางการ , นำมาประพฤติ
The Chairman introduced the lecturer in glowing terms.
แปลว่า : ประธานแนะนำวิทยากรด้วยถ้อยคำที่เลิศหรู

5. Properly (adv.)
specially adapted or suitable; appropriately
ความหมาย : ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมเป็นพิเศษ , สมควร
If you do the work properly, I will be happy.
แปลว่า : ถ้าคุณทำงานอย่างเหมาะสมฉันจะมีความสุข

6. Miserable (adj.)
causing misery, discomfort, in a condition of misery.
ความหมาย : เป็นเหตุให้ทุกข์โศก , ไม่สบายใจ , ในสภาพที่เป็นทุกข์
You look miserable.
แปลว่า : คุณดูทุกข์โศก

7. Resolution (n)
The act of resolving something , a formal statement of opinion or determination adopted by a group of persons.
ความหมาย : การตั้งใจต่อสิ่งใด , ความเห็นหรือมติที่ใช้เป็นทางการโดยกลุ่มคน
This book can give you the resolution.
แปลว่า : หนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยทำให้คุณมีปณิธานได้

8. Abolish to destroy, to put an end to
ความหมาย : ทำลาย , ยกเลิก
It was him who abolished all the fair contracts.
แปลว่า : เป็นเขานั้นเองที่ทำลายสัญญาที่เป็นธรรมทั้งสิ้น

9. Crowded (adj.)
having a large number of people or things gathered closely together.
ความหมาย : มีผู้คนหรือสิ่งของจำนวนมากรวมอยู่ใกล้ๆ ด้วยกัน , หนาแน่น
The garden is crowded with people.
แปลว่า : สวนนี้แน่นไปด้วยฝูงชน

10. Landlord (n)
a man who leases land, houses to others
ความหมาย : ผู้ที่ให้เช่าที่ดิน , บ้านหรือสิ่งอื่นๆ
This landlord is very generous.
แปลว่า : เจ้าของบ้านเช่าคนนี้เป็นคนใจกว้างมาก

แชร์เลย