คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 17

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 17 Mystery It’s mystery why he didn’t […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 17

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 17

Mystery
It’s mystery why he didn’t come today.

Remain
I will remain here while you go shopping.

Temporary
My job is only temporary.

Carpet
It is difficult to keep a carpet clean.

Examine
The doctor examined the patient but found nothing.

Optimist
He is an optimist even though he has had a bad experience.

Pessimist
I am a pessimist about politics.

Abandon
The baby was abandoned last night.

Bracket
The bracket holding the light broke.

Junction
Turn right at the junction and then go straight.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1. Mystery (n)
something unexplained, unknow or kept secret
ความหมาย : ลึกลับ
How the jewels were stolen remains a mystery.
แปลว่า : เพชรถูกขโมยไป จะเหลือไว้ก็เพียงแต่ความลึกลับ

2. Remain (v)
to be left over when the rest has been taken away to continue without change of condition.
ความหมาย : อยู่ , คงเป็นอยู่ , เหลืออยู่
After your departure, nothing remains to remind me of you.
แปลว่า : การจากไปของคุณ ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ เพื่อเตือนใจผมเลย

3. Temporary (adj.)
lasting for a time only, not permanent.
ความหมาย : ชั่วคราว
This is only my temporary job.
แปลว่า : นั่เป็นงานชั่วคราของฉัน

4. Carpet (n)
a heavy fabric, or a piece of this, for covering a floor.
ความหมาย : พรม
Who drops the stub on my carpet?
แปลว่า : ใครทำก้นบุหรี่หกใส่พรมของฉันอะ

5. Examine (v)
to test by questioning to find out the knowledge, skill.
ความหมาย : ตรวจ , สอบ
Don’t worry. l’ll examine this matter as soon as possible.
แปลว่า : อย่ากังวลเลยนะ ถ้าเป็นไปได้ผมจะช่วยตรวจสอบเรื่องราวให้

6. Optimist (n)
one who believes in optimism (the tendency to take the most helpful or cheerful view of matter)
Although he suffered much in his life, he is still an optimist.
ความหมาย : คนมองโลกในแง่ดี
I think John is an optimist.
แปลว่า : ผมคิดว่าจอร์นคือคนมองโลกในแง่ดี

7. Pessimist (n)
one who believes in pessimism(the tendency expect )
ความหมาย : คนที่มองดลกในแง่ร้าย
He is a pessimist because of his negative attitude.
แปลว่า : เขาเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย เพราะการกระทำในทางลบของเขา

8. Abandon (v)
to give up completely. to forsake, desert.
ความหมาย : ยกเลิก , ละทิ้ง , จากไปอย่างไม่คิดจะกลับมาอีกเลย
I don’t understand why Thomas can abandon his family remorselessly.
แปลว่า : ฉันไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมโทมัสถึงจะทิ้งครอบครัวอย่างไม่มีเยื้อใย

9. Bracket (n)
support of self projecting from a wall. Either of a pair of symbols. ()
ความหมาย : วงเล็บ , นขลิขิต
This bracket is too small to hold this chandelier.
แปลว่า : ตะขอเล็กเกินไปที่จะแขวนโคมระย้าได้

10. Junction (n )
a place or point of joining or crossing as of highways or railroads.
ความหมาย : ชุมทาง , ที่ต่อ , ที่ชุมนุม
Denchai District is one of the important junctions in the North.
แปลว่า : ตำบลเด่นชัยเป็นชุมทางที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือ

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้