คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 2

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 2 Situation The situation is very dangerous. […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 2

Situation
The situation is very dangerous.

Release
The prisoners will be released tomorrow.

Rotate
The earth rotates once in twenty-four hours.

Launch
China will launch a new satellite soon.

Sick
The road was slick with oil.

Complaint
l want to make a complaint about his behavior.

Parallel
This road runs parallel to that road.

Provide
Please provide me with details of the plan.

Tumble
He tumbled down the steps and broke his arm.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Situation(n)
condition with regard to circumstances.
ความหมาย : สภาพที่เกี่ยวเนื้องกับเหตุการณ์ , สถานการณ์
The situation in Europe is critical.
แปลว่า : สถานการณ์ในทวีปยุโรบกำลังน่าวิตก

2. Release(v)
to set free, as from prison, work, an obligation suffering; to let go.
ความหมาย : ปล่อยเป็นอิสระ , เช่น จากคุก , จากงาน , กฏเกณฑ์ , ความทุกข์ทรมาน , ปลดปล่อยไป
l have released him from his obligations.
แปลว่า : ฉันได้ปลดเปลื้องให้เขาหลุดพ้นจากกฏเกณฑ์ต่างๆ

3. Rotate (v)
to move or turn around, to go or cause to go in a regular and recurring succession of change.
ความหมาย : เคลื่อนหรือหมุนรอบๆ เคลื่อนไปหรือเป็นเหตุให้ไปในลำดับการเปลี่ยนแปลง (เคลื่อนไหว)ที่สม่ำเสมอและไม่รู้จบหรือไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเอง
The wheel can be rotated by hand.
แปลว่า : ล้อสามารถหมุนได้ด้วยมือ

4. Launch (v)
to hurl, discharge or send off, set afloat, to set in operation; start.
ความหมาย : ขว้าง ปล่อยหรือส่งออกไป , ปล่อยลงน้ำลงมือดำเนินการเริ่มงาน
The new war vessel will be launched next week.
แปลว่า : เรือรบลำใหม่จะถูกปล่อยลงน้ำในสัปดาห์หน้า

5. Slick (n)
a smooth or slippery surface or area an implement used to make a surface slick.
ความหมาย : บริเวณพื้นผิวที่เรียบลื่น หรือบริเวณที่พื้นผิวเรียบโดยการใช้เครื่องมือ
Tell your children to be careful as there are a lot of slick
แปลว่า : บอกเด็กๆ ให้ระมัดระวังเพราะมีพื้นลื่นหลายๆแห่ง

6. Complaint (n)
a complaining, utterance of pain, discomfort dissatisfaction.
ความหมาย : การร้องทุกข์ คำโอดครวญเนื่องจากความเจ็บปวด , ความไม่สะดวกสบายความไม่พอใจ
He bears his hardship without complaint.
แปลว่า : เขาอดทนต่อความยากลำบากโดยมิได้ปริปากบ่น

7. Parallel (adj.)
extending in the same direction and at a constant distance apart, so as never to meet.
ความหมาย : แนวขนาน , มุ่งไปทิศทางเดียวกันในระยะห่างที่เท่ากัน แต่จะไม่พบกัน
May I borrow your parallel ruler?
แปลว่า :ฉันขอยืมไม้บรรทัดคู่ของเธอได้ไหม

8. Provide (v)
to make available, supply: to get ready beforehand.
ความหมาย : จัดให้มี , สงสัย , มีอยุ่ให้พร้อม
We shall provide entertainment for you.
แปลว่า : เราจะจัดเสนอความบันเทิงให้แก่คุณ

9. Tumble (n. v.)
n, a tumbling, confusion
v. to fall suddenly and helplessly; to move in a hasty, disorderly manner.
ความหมาย : การล้ม , ความสับสน ล้มในทันทีทันใด และไม่อาจช่วยได้ทัน , เคลื่อนที่ไปในอาการที่รีบร้อนและไม่เรียบร้อย
He had a nasty tumble.
แปลว่า : เขาถลาไปอย่างฉุนเฉียว

แชร์เลย