คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 4

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 4 Reasonable The price is reasonable. Employer […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 4

Reasonable
The price is reasonable.

Employer
The employer hired 10 new workers.

Employee
The employees of that company receive good benefits.

Accommodation
The hotel can provide accommodation for 400 guests.

Profession
He wants to work in an honorable profession like law.

Exclude
Don’t exclude any idea that may work.

Schedule
I have a very busy schedule today.

Passport
You must have a passport if you want to travel out of your country.

Overland
The overland trek took three days to complete.

Escape
The escape of the prisoners posed a threat to the nearby town

Incident
I hope the incident won’t affect the relations between our countries.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1. Reasonable (adj.)
capable of reasoning, not excessive or extreme in accor dance with reason or sound thinking.
ความหมาย : สามารถให้เหตุผลได้ , ไม่เกินไปหรือสุดโด่ง , เหมาะสมกับเหตุผลหรือความคิดเข้าที
Please be reasonable.
แปลว่า : โปรดมีเหตุผลหน่อย

2. Employer, employee (n)
A person or concern that employs persons for wages and salary.
employee; A person who works for another in return for financial compensation.
ความหมาย : นายจ้าง ( คนที่ว่าจ้างทำงานด้วยค่าจ้างเงินเดือน )
employee
แปลว่า : ลูกจ้าง (คนที่ทำงานที่หวังค่าชดเชยตอบแทนเป็นเงินเดือน )

3. Accommodation (n)
Anything that meets a need, convenience.
ความหมาย : สิ่งที่สนองความต้องการ , ความสะดวกสบาย , ที่อยู่ , อาหารและที่พัก
You will find comfortable accommodation available here
แปลว่า : คุณจะได้พบกับที่พักและอาหารที่แสนสะดวกสบายบริการไว้ที่นี่

4. Profession (n)
An occupation or vocation requiring advanced study in a specialized field An avowal of faith.
ความหมาย : อาชีพการงานที่ต้องการการศึกษาชั้นสูง ในสาขาที่เฉพาะด้าน , คำสบานและคำปฏิญาณแห่งความเชื่อ
Please accept my sincere professions of regard.
แปลว่า : โปรดยอมรับการแสดงความนับถืออย่างจรืงใจของผมด้วย

5. Exclude (v)
to force out; expel
to prevent from entering a place group
ความหมาย : ขับออกไป , ขับไล่ , กันออกไปจากกลุ่ม , เว้น
The committee excluded him from the society.
แปลว่า : คณะกรรมการขับไล่เขาออกจากสมาคม

6. Schedule (n)
A list of items, a timetable, a production plan.
ความหมาย : บัญชีรายการ , ตารางแสดงเวลา , แผนการผลิต
He arrives according to schedule.
แปลว่า : เขามาถึงตรงตามกำหนดเวลา

7. Passport ( n )
An official governmental document that certifies the identity and citizenship of a person traveling abroad.
ความหมาย : หนังสือเดินทาง
May I see your passport?
แปลว่า :ขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยได้ไหมครับ

8. Overland (adj. )
ความหมาย : โดยทางบน
our family is planning an overland trip.
แปลว่า : ครอบครัวของเขากำลังวางแพลนการเดินทางทางบก

9. Escape (v)
to break from confinement,
to succeed in avoiding
ความหมาย : ทำลายเครื่องหรือสิ่งกักกัน , ประสบความสำเร็จในการเลี่ยงหนี
l managed to escape his attention.
แปลว่า : ฉันจัดการหลบเลี่ยงจากความสนใจของเขาได้สำเร็จ

10. Incident (n)
A definite, distinct occurrence; an event
ความหมาย : เหตุการณ์ , ปรากฏการณ์เด่นชัด
It is an unusual incident.
แปลว่า : มันเป็นเหตุการณ์ที่แปลก

แชร์เลย