คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 6

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 6 Review Review all the facts before […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 6

Review
Review all the facts before you decide.

Techniques
We want to learn the techniques watch of making

Booth
I went into the telephone booth to make a telephone call.

Feminine
She look very feminine in the pink dress.

Relax
Try to relax and enjoy the movie.

Invitation
Here is an invitation to the party.

Sunrise
Sunrise is at 6 a.m.

Compulsory
English is compulsory for getting a job.

Outdoor
The hospital Maniac He is a maniac and must be put in The outdoor market opens in the morning.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Review (v)
a viewing or studying again: a general survey or report.
ความหมาย : ดูหรือศึกษาอีกครั้ง , การสำรวจหรือรายงานทั่วๆ ไป
We must review the situation.
แปลว่า : เราต้องทบทวนสถานการณ์นี้

2. Techniques (n)
The method of procedure in rendering an artistic work or carrying out scientific or mechanical operation.
ความหมาย : วิธีของการดำเนินการในการทำงานที่มีทักษะ ความชำราญ , หรือกระทำการด้านวิทยาศาสตร์
The technique of paganda has greatly developed in recent years.
แปลว่า : ศิลปะของการโฆษณาชวนเชื้อได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี้

3. Booth (n)
a temporary stall for the sale of goods, as at markets and fairs.
ความหมาย : แผงชั่วคราวสำหรับขายสินค้า ที่ตลาดหรืองานนอกร้าน
The girl in the second booth will give you the relevant details.
แปลว่า : หญิงสาวในแผงที่สองจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คุณได้

4. Feminine (adj.)
having qualities regarded as characteristic of women and girls.
ความหมาย : มีคุณสมบัติที่ถูกพิจารณาว่ามีลักษณะของหญิงหรือเด็กหญิง
He has never had feminine companionship.
แปลว่า : เขาไม่เคยมีเพื่อนเป็นหญิงเลย

5. Relax (v)
to make or become looser, or less firm, stiff or tense.
ความหมาย : ทำให้หลวม , คลาย , ลดความตึงเครียด , คลายความแข็งขืน
Please relax the rope.
แปลว่า : โปรดคลายเชือก

6. Invitation (n)
an inviting to come somewhere or do something.
ความหมาย : การเชื้อเชิญมาที่แห่งหนึ่งเพื่อทำสิ่งใด
Thank you for you kind invitation.
แปลว่า : ขอบคุณสำหรับคำเชื้อเชิญที่แสนกรุณาของคุณ

7. Sunrise (n)
The daily appearance of the sun above the eastern horizon.
ความหมาย : อรุณรุ่ง , เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น
It’s hard to copy the exact color of a sunrise.
แปลว่า : มันยากที่จะระบายสีของเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนจริง

8. Compulsory (adj.)
compelled. required: compelling coercive
ความหมาย : อย่างมีกฏเกณฑ์ , บังคับ , ขู่เข็ญ
Contribution to the fund is in fact compulsory.
แปลว่า : การเรี่ยไรเงินบริจาคนั้นอันที่จริงแล้วเป็นการบังคับกัน

9. Maniac (n)
a violently insane person; lunatic.
ความหมาย : คนที่เสียสติอย่างรุนแรง , บ้าคลั่ง , วิกลจริต
The police believe the crime to be the work of a sex maniac.
แปลว่า : ตำรวจเชื่อว่าคดีอาชญากรรมนั้นเป็นผลงานของพวกวิกลจริตทางเพศ

10. Outdoor (adj. )
open-air, being outside of a building.
ความหมาย : กลางแจ้ง , ภายนอกอาคาร
There will be an outdoor party at Tom’s garden.
แปลว่า : จะมีงานเลี้ยงกลางแจ้งที่สวนของทอม

แชร์เลย