คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 8

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 8 Unload Please unload this truck right […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 8

Unload
Please unload this truck right away.

Occur
The accident occurred on Friday.

Discover
When did you discover the jewelry was missing?

Normal
Rain is normal for this month.

Accept
I accept your proposal to get married.

Proud
I am proud of your success.

Sweep
You must sweep the floor when it’s dirty.

Crash
The airplane crash was the worst this years.

Struggle
There was a struggle and then a riot started.

wrap up
Set’s wrap up this business so we can continue.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Unload (v.)
to remove, to relieve of something that troubles, burdens.
ความหมาย : ย้าย , บรรเทา , บรรทุก
When the vessel berthed at the wharf, the cargo was immediately unloaded and delivered to the warehouse.
แปลว่า : เมื่อเรือจอดเทียบท่าเรือ สินค้าก็ถูกเคลื่อนย้าย และถูกส่งไปยังโกดัง

2. occur (v)
to present itself, come to mind, take place, happen.
ความหมาย : เกิดขึ้น
Do you mean you know where the assassination occurred?
แปลว่า : คุณหมายความหว่า คุณรู้สถานการณ์ที่เกิดฆาตกรรมใช่ไหม

3. Discover (v)
to be the first to find, see and learn about: to find out.
ความหมาย : ค้นพบ
Tom discovered that his new invention could replace over ten workers.
แปลว่า : ทอมค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาแทนคนงานได้มากกว่าสิบ

4. Normal (adj.)
natural, usual, regular.
ความหมาย : ธรรมชาติ , ปกติ
l prefer the normal way of life.
แปลว่า : ฉันชอบความเป็นอยู่แบบธรรมชาติ

5. Accept (v.)
recrive willingly; agree to.
ความหมาย : รับอย่างเต็มใจ , เห็นด้วย
Everyone accepted your proposal.
แปลว่า : ทุกคนยอมรับความคิดเห็นของคุณ

6. Proud (adj.)
having or showing a proper side of oneself: presumptuous.
ความหมาย : ภูมิใจ , หยิ่ง
He was proud of his ability.
แปลว่า : เขาภูมิใจในความสามารถของเขาเป็นอย่างยิ่ง

7. Sweep (V. )
to clear or clean as by brushing with a broom; to remove or clear away.
ความหมาย : กวาด , ไปอย่างเร็ว
Your room is rather dirty, so will help you sweep the dirt.
แปลว่า : ห้องของคุณค่อยข้างสกปรก ดังนี้นฉันจะช่วยคุณทำความสะอาด

8. crash (V.)
a loud, sudden noise, a sudden collapse of ruin, especially of business.
ความหมาย : แตก , เสียงแตก , เสียงดัง
I heard a frightening crash before the fire burnt out.
แปลว่า : ฉันได้ยินเสียงแล้วน่าตื่นตระหนักก่อนที่ไฟจะลุกโชติ

9. Struggle (v.)
to make great efforts, strive: to contend or fight violently with an opponent.
ความหมาย : ดิ้นรน , พยายามต่อสู้
Mary stuggled to lean Latin.
แปลว่า : แมรี่พยายามที่จะดิ้นรนเพื่อจะเรียนภาษาลาติน

10. wrap up (idiom)
devoted to, absorbed in, involved in.
ความหมาย : อุทิศให้ , ดูด , กลืน , ดึงดูด , ร่วมอยู่ด้วย
He is all wrapped up in his scientific studies.
แปลว่า : เขาสามารถที่รับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้หมด

แชร์เลย