คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 9

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 9 Precious The ring had many precious […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 9

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 9

Precious
The ring had many precious stones in it.

Competition
The competition will begin at 2 p.m.

Collect
The boy likes to collect stamps.

Compare
Let’s compare ideas and see if we can agree.

Special
She has a special way to make Thai food.

Necessary
Food is necessary to life.

Refuse
l refuse to answer your questions.

Attention
They listened with great attention to the speaker.

Abroad
She went abroad to study.

Instrument
Can you play a musical instrument?

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Precious (adj. )
of high cost or worth. valuable; dear: beloved.
ความหมาย : มีค่ามาก , มีราคาแพง , ที่รัก
You’re my precious girl.
แปลว่า : คุณคือหญิงที่มีค่าสำหรับผม

2. Competition (n)
a vying with others for profits, prize or position; a contest of skill.
ความหมาย : การแข่งขัน
To avoid prejudices, I myself will be responsible for this competition.
แปลว่า : เพื่อหลีกเหลี่ยงการเกิดความลำเอียง ตัวผมจะเป็นผู้รับผิดชอบการแข่งขันครั้งนี้เองครับ

3. Collect (vt. )
to bring together in a group; to call for and obtain payment of…
ความหมาย : การเก็บรวบรวม , ต้องการและได้รับค่าใช้จ่าย
So many precious things from many countries, are collected at this museum.
แปลว่า : สิ่งล้ำค่ามากมายจากหลายประเทศถูกเก็บรวบรวมมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

4. Compare (v)
to examine in order to note the similarities or differences of ;
ความหมาย : เปรียบเทียบ
It’s no use comparing your composition with mine.
แปลว่า :ไม่มีการเปรียบเทียบสภาพจิตระหว่างของคุณกับของฉัน

5. special (adj. )
distinct among others of a kind, exceptional.
ความหมาย : แตกต่างจากชนิดอื่น , ผิดแผก
You are always my special friend.
แปลว่า : คุณคือเพื่อนที่พิเศษสุดสำหรับฉัน

6. Necessary (adj. )
needed to achieve a certain result, requisite.
ความหมาย : จำเป็นที่จะต้องทำมันให้สำเร็จ , จำเป็น
I have something necessary to tell you.
แปลว่า : ผมมีความจำเป็นบางอย่างที่จะบอกคุณ

7. Refuse (v)
to decline to do accept, give or allow.
ความหมาย : ปฏิเสธที่จะกระทำ , ให้ หรือ อนุญาต
our proposal was finally, refused by the committee.
แปลว่า : ในที่สุดคณะกรรมการก็ปฏิเสธมติความคิดเห็นของเรา

8. Attention (n)
concentration of one’s mental powers upon an object
ความหมาย : ความเอาใจใส่
(a) He never pays attention to anything his wife says.
แปลว่า : เขาไม่เคยใส่ใจกับคำพูดของภรรยาเลยจริงๆ

9. Abroad (adv.)
out of one’s own country, out of doors broadly, widely
ความหมาย : ในต่างประเทศ , กว้างออกไป
Have you ever been abroad?
แปลว่า : คุณเคยอาศัยอยู่ต่างประเทศไหมครับ

10. Instrument (n)
a usually small precision tool, a device for producing music.
ความหมาย : เครื่องมือ , อุปกรณ์
Trumpet is my favorite musical instrument.
แปลว่า : ทรัมเปทเป็นเครื่องดนตรีที่ผมโปรดปรานมากที่สุด

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้