คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวนนับและตัวเลข

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวนนับและตัวเลข Numbers zero = ศูนย์ one = หนึ่ง two […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวนนับและตัวเลข

Numbers

zero = ศูนย์
one = หนึ่ง
two = สอง
three = สาม
four = สี่
five = ห้า
six = หก
seven = เจ็ด
eight = แปด
nine = เก้า
ten = สิบ
eleven = สิบเอ็ด
twelve = สิบสอง
thirteen = สิบสาม
fourteen = สิบสี่
fifteen = สิบห้า
sixteen = สิบหก
seventeen = สิบเจ็ด
eighteen = สิบแปด
nineteen = สิบเก้า
twenty = ยี่สิบ
twenty-one = ยี่สิบเอ็ด
twenty-two = ยี่สิบสอง
twenty-three = ยี่สิบสาม
twenty-four = ยี่สิบสี่
twenty-five = ยี่สิบห้า
twenty-six = ยี่สิบหก
twenty-seven = ยี่สิบเจ็ด
twenty-eight = ยี่สิบแปด
twenty-nine = ยี่สิบเก้า
thirty = สามสิบ
forty = สี่สิบ
fifty = ห้าสิบ
sixty = หกสิบ
seventy = เจ็ดสิบ
eighty = แปดสิบ
ninety = เก้าสิบ
one hundred = หนึ่งร้อย
one thousand = หนึ่งพัน
ten thousand = หนึ่งหมื่น
one hundred thousand = หนึ่งแสน
one million = หนึ่งล้าน
one billion = หนึ่งพันล้าน

แชร์เลย