ลำดับที่ภาษาอังกฤษ ตัวเลข เศษส่วน ร้อยละ มาตราวัด การเขียน การสะกด การอ่าน

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ตัวเลข และลำดับที่ ตัวเลข เขียนแสดงจำนวน เขียนแสดงลำดับที่ 1 […]

ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ เศษส่วน ร้อยละ
Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/ลำดับที่ภาษาอังกฤษ ตัวเลข เศษส่วน ร้อยละ มาตราวัด การเขียน การสะกด การอ่าน

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ตัวเลข และลำดับที่

ตัวเลข เขียนแสดงจำนวน เขียนแสดงลำดับที่
1 one first
2 two second
3 three third
4 four fourth
5 five fifth
6 six sixth
7 seven seventh
8 eight eighth
9 nine ninth
10 ten tenth
11 eleven eleventh
12 twelve twelfth
13 thirteen thirteenth
14 fourteen fourteenth
15 fifteen fifteenth
16 sixteen sixteenth
17 seventeen seventeenth
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
20 twenty twentieth
21 twenty-one twenty-first
22 twenty-two twenty-second
23 twenty-three twenty-third
24 twenty-four twenty-fourth
25 twenty-five twenty-fifth
26 twenty-six twenty-sixth
27 twenty-seven twenty-seventh
28 twenty-eight twenty-eighth
29 twenty-nine twenty-ninth
30 thirty thirtieth
31 thirty-one thirty-first
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth
1,000 one thousand thousandth
1,500 one thousand five hundred, or fifteen hundred one thousand five hundredth
100,000 one hundred thousand hundred thousandth
1,000,000 one million millionth

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ทศนิยม

เลขทศนิยม อ่านและสะกดว่า
0.5 point five
0.25 point two five
0.73 point seven three
0.05 point zero five
0.6529 point six five two nine
2.95 two point nine five

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน เศษส่วน (Fractions)

เลขเศษส่วน อ่านและสะกดว่า
1/3 one third
3/4 three fourths
5/6 five sixths
1/2 one half
3/2 three halves

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ร้อยละ เปอร์เซ็นต์

เลขเปอร์เซ็นต์ สะกดและอ่านว่า
5% five percent
25% twenty-five percent
36.25% thirty-six point two five percent
100% one hundred percent
400% four hundred percent

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ค่าเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน

จำนวนเงิน สะกดและอ่านว่า
25$ twenty-five dollars
52€ fifty-two euros
140₤ one hundred and forty pounds
$43.25 forty-three dollars and twenty-five cents (shortened to “forty-three twenty-five” in everyday speech)
€12.66 twelve euros sixty-six
₤10.50 ten pounds fifty

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน มาตราวัด ชั่ง ตวง

มาตราต่างๆ สะกดและอ่านว่า
60m sixty meters
25km/h twenty-five kilometers per hour
11ft eleven feet
2L two liters
3tbsp three tablespoons
1tsp one teaspoon

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ปี ค.ศ. และ พ.ศ.

ปี ค.ศ. สะกดและอ่านว่า
2014 twenty fourteen or two thousand fourteen
2008 two thousand eight
2000 two thousand
1944 nineteen forty-four
1908 nineteen o eight
1900 nineteen hundred
1600 sixteen hundred
1256 twelve fifty-six
1006 ten o six
866 eight hundred sixty-six or eight sixty-six
25 twenty-five
3000 BC three thousand BC
3250 BC thirty two fifty BC

เลขศูนย์ ภาษาอังกฤษ อ่านว่าอะไรได้บ้าง เขียนอย่างไร สะกดอย่างไร

การออกเสียงเลขศูนย์ การใช้งาน
ซีโร่
zero
ใช้อ่านตัวเลข เลขทศนิยม ร้อยละ เลขโทรศัพท์ และกรณีที่ระบุ
Used to read the number by itself, in reading decimals, percentages, and phone numbers, and in some fixed expressions.
โอ (ชื่อตัวอักษร)
o (the letter name)
ใช้อ่านปี ที่อยู่ เวลา และอุณหภูมิ
Used to read years, addresses, times and temperatures
นิล
nil
ใช้รายงานแต้มกีฬา
Used to report sports scores
นอท
nought
ไม่นิยมใช้ในอเมริกา
Not used in the USA

แชร์เลย