คำศัพท์อาการป่วย ภาษาอังกฤษ ชื่อโรค คำอ่าน คำแปล

ชื่อโรคต่างๆ ภาษาอังกฤษ สำหรับการบอกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน แม้ว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของคำศัพท์แพทย์ เพราะอาการไม่สบายและเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อมีอาการผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบไปพบแพทย์ปรึกษากับหมอให้ช่วยเหลือ ทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยไม่สบายจากโรคนั้นๆ […]

ชื่อโรค ภาษาอังกฤษ อาการเจ็บป่วย ไม่สบาย

ชื่อโรคต่างๆ ภาษาอังกฤษ สำหรับการบอกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน แม้ว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของคำศัพท์แพทย์ เพราะอาการไม่สบายและเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อมีอาการผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบไปพบแพทย์ปรึกษากับหมอให้ช่วยเหลือ ทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยไม่สบายจากโรคนั้นๆ บทเรียนภาษาอังกฤษนี้จึงรวมคำศัพท์แพทย์บอกอาการไม่สบายต่างๆ และชื่อโรคเป็นภาษาอังกฤษ เพราะผู้พูดภาษาอังกฤษหลายคนถึงแม้ว่าจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี แต่ก็อาจที่จะนึกชื่อโรคเป็นภาษาอังกฤษหรืออธิบายอาการไม่สบายเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ เนื่องจากคําศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำนั้น ไม่ได้ใช้ทุกวัน หรือไม่คุ้นเคยกับโรคนั้นๆ ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับโรคและอาการไม่สบายภาษาอังกฤษไว้ เพื่อให้ทราบชื่อโรคและอาการต่างๆ สำหรับพูดเป็นภาษาอังกฤษ ได้จากรายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปลด้านล่างนี้

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

โรคและอาการไม่สบาย ภาษาไทย

allergy แอล’เลอจี โรคภูมิแพ้, ไข้ละอองฟาง
appendicitis อะเพนดิไซ’ทิส โรคไส้ติ่งอักเสบ
asthmatic แอชแมท’ทิค โรคหอบหืด, เกี่ยวกับโรคหืด
athlete’s foot แอธ’ลีทสฺ-ฟุท โรคน้ำกัดเท้า, เชื้อราที่เท้า, กลากที่เท้า, ฮ่องกงฟุต
bleeding บลีด’ดิง เลือดออก, ที่มีเลือดไหล
blister บลิส’เทอะ แผลพุพอง, บวม, ปูด, เป็นตุ่ม
broken bone โบร’เคิน-โบน กระดูกหัก
bruise บรูซฺ แผลฟกช้ำ, รอยฟกช้ำ
burn เบิรฺน แผลที่เกิดจากไฟไหม้, น้ำร้อนลวก
cancer แคน’เซอะ โรคมะเร็ง
chicken pox ชิคเคน-พ็อกสฺ โรคอีสุกอีใส, ไข้อีสุกอีใส
chronic ครอน’นิค โรคเรื้อรัง, เป็นมานาน
cirrhosis ซิโร’ซิส โรคตับแข็ง
cold โคลดฺ โรคหวัด, ไข้หวัด, หนาว
conjunctivitis คอนจังคฺทิไว’ทิส เยื่อตาขาวอักเสบ, โรคตาแดง
constipation คอนสทิเพเชิน อาการท้องผูก
convulsion คันวัล’เชิน การชักกระตุก
cough คอฟ ไอ, อาการไอ
crick คริคฺ อาการเจ็บตึงกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อเกร็งและปวด
dehydration ดีไฮเดรเชิน อาการที่ร่างกายขาดน้ำ, การเสียน้ำของร่างกาย
dengue fever เดงกี ฟีเวอรฺ ไข้เลือดออก
depression ดีเพรส’เชิน โรคซึมเศร้า, เศร้าสลด, ความหดหู่
diabetes ไดอะบี’ทิส โรคเบาหวาน
diarrhea ไดอะเรีย’ ท้องเสีย, ท้องเดิน, ท้องร่วง, อาการท้องร่วง
diphtheria ดิฟเธีย’เรีย โรคคอตีบ
dyspepsia ดิสเพพ’เซีย อาการอาหารไม่ย่อย, โรคธาตุพิการ
enteritis เอนเทอไรทิซ โรคลำไส้อักเสบ
eyestrain อายสเตรน อาการเพลียตา
fever ฟี’เวอะ ไข้, ไข้หวัด
food poisoning ฟูด พอยเซินนิง อาหารเป็นพิษ
fracture แฟรค’เชอะ กระดูกร้าว, กระดูกแตก, กระดูกหัก
gallstones กอล’สโทน โรคนิ่วในถุงน้ำดี, ก้อนนิ่ว
gastritis แกรสไทร’ทิส โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
German measles เจอรฺเมิน-มีเซิล โรคหัดเยอรมัน
gout เกาทฺ โรคปวดตามข้อ, โรคไขข้อ, โรคเกาต์
heart disease ฮารฺทฺ ดิซีสฺ โรคหัวใจ
heartburn ฮาร์ท’เบิร์น อาการจุกเสียดแน่นท้อง
hemorrhoids เฮมะรอยดสฺ ริดสีดวงทวาร
hiccup ฮิค’คัพ สะอึก, อาการสะอึก
impacted tooth อิมแพคเท็ด-ทูธ ฟันคุด
inflamed อินเฟลมดฺ อักเสบ, บวม, ช้ำ
insomnia อินซอม’เนีย อาการนอนไม่หลับ
jaundice จอนดิซ ดีซ่าน, โรคดีซ่าน
laryngitis ลาริงไจทิซ โรคกล่องเสียงอักเสบ
measles มี’เซิลซ โรคหัด, ไข้หัด
misshapen มิสเช’เพิน ที่ผิดรูปผิดร่าง, ผิดลักษณะ, ผิดแบบ
mumps มัมซฺ คางทูม, โรคคางทูม
nauseous นอ’เชิส คลื่นไส้, รู้สึกคลื่นไส้, คลื่นเหียน
nose bleed โนซ-บลีด อาการเลือดกำเดาไหล
perspire เพอสไพ’เออ เหงื่อออก, ขับเหงื่อ
pertussis เพอทัสซิส โรคไอกรน
phlegm เฟลม เสมหะ, เสลด
piles ไพลฺซ ริดสีดวงทวาร, หัวริดสีดวง
pneumonia นิวมอน’เนีย โรคปอดอักเสบ, โรคปอดบวม
purulent เพอ’รูเลินทฺ เป็นหนอง, มีหนอง, คล้ายหนอง
pus พัส หนอง, น้ำหนอง
rubella รูเบล’ละ โรคหัดเยอรมัน
runny nose รันนี-โนส น้ำมูกไหล
shoulder stiffness โชล’เดอะ-สติฟเนส อาการไหล่เกร็ง
sinusitis ไซนะไซ’ทิส โพรงจมูกอักเสบ, โรคไซนัสอักเสบ
sore throat ซอรฺ-โธรท อาการเจ็บคอ
sprain สเพรน อาการเคล็ด, อาการแพลง, การเคล็ดขัดยอก
stomachache สทัมมัคเอคฺ อาการปวดท้อง
stuffy nose สทัฟ’ฟี-โนส อาการคัดจมูก, หายใจไม่ออก
stye สไท โรคตากุ้งยิง, โรคกุ้งยิง
swollen สโว’เลิน บวม, ขยายใหญ่, พองตัว
tetanus เทท’ทะนัส โรคบาดทะยัก, เชื้อบาดทะยัก
tonsillitis ทอนซิลไล’ทิส ภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ
toothache ทูธ’เอค การปวดฟัน, อาการปวดฟัน
vomit วอม’มิท การอาเจียน, การอ้วก, การสำรอก
whooping cough วูพพิง-คอฟ โรคไอกรน

แชร์เลย