การใช้ Active Voice กับ Passive Voice

Active and Passive Voice Active Voice  หมายถึงประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรง  โดยมีกรรมมารับหรือไม่มีกรรมมารับประโยคก็ได้ Passive Voice […]

Active and Passive Voice

Active Voice  หมายถึงประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรง  โดยมีกรรมมารับหรือไม่มีกรรมมารับประโยคก็ได้

Passive Voice หมายถึงประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ

รูปแบบของ Passive Voice  คือ Verb to be + V. 3

การเปลี่ยนประโยคบอกเล่า Active Voice เป็น Passive Voice

1. ให้เอากรรมของประโยค Active Voice มาเป็นประธานในประโยค Passive Voice  ถ้าเป็นคำนามไม่ต้องเปลี่ยนรูป  แต่ถ้าคำสรรพนามให้เป็นเปลี่ยนเป็นรูปกรรม

2. ให้เปลี่ยน Verb to be อยู่ใน Tense เดียวกับกริยาหลักของประโยค Active Voice  และผันตามประธานในประโยค Passive Voice

3. กริยาหลักในประโยค Active Voice  ควรเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่ 3

4. ต่อด้วย by + ประธานในประโยค Active Voice ที่เปลี่ยนรูปกรรม  ถ้าเป็นคำนามให้คงรูปเดิม  แต่คำสรรพนามให้เปลี่ยนเป็นรูปกรรมก่อน

ตัวอย่างเช่น
– กริยาหลักในประโยค Active Voice เป็น Present Simple ให้ Verb to be ในประโยค Passive Voice เป็น is , am , are เช่น

She drinks milk.
Milk is drunk by her.

อ่านเพิ่มเติม แบบละเอียดยิบ >> Active Voice และ Passive Voice

แชร์เลย