แบบฝึกหัด การใช้ so such พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ so และ such (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ) [WpProQuiz 6]

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ such so
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/แบบฝึกหัด การใช้ so such พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ so และ such
(ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

[WpProQuiz 6]

แชร์เลย