การใช้ so และ such ใช้อย่างไร คำไหน ประโยคภาษาอังกฤษ วิธีการใช้ ตัวอย่าง

การใช้ so กับ such: so และ such ในภาษาอังกฤษเป็นคำที่เน้นความหมายของ adjective หรือ adverb […]

การใช้ so กับ such: so และ such ในภาษาอังกฤษเป็นคำที่เน้นความหมายของ adjective หรือ adverb ให้ดูหนักแน่นมากยิ่งขึ้น มีวิธีการใช้อย่างไร มาเรียนรู้กันครับ

การใช้ so ในภาษาอังกฤษ

โครงสร้าง so + adjective/adverb เช่น
– so nice
– so quick
– so quickly
– so stupid

คลิกอ่านบทเรียนเกี่ยวกับ
 adjective
 adverb

การใช้ such ในภาษาอังกฤษ
โครงสร้าง such + noun เช่น
– such a story
– such people

อ่านบทเรียนเกี่ยวกับ
 noun

หรือโครงสร้าง such + adjective + noun เช่น
– such a stupid story
– such nice people

* ข้อควรระวัง เราวาง such หน้า a
ไม่พูดว่า a such

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ so และ such เพื่อเน้นความหมาย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ so

– I like Lukkade and Cris. They are so nice.
– The book was so good that I couldn’t put it down.

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ such

– I like Lukkade and Cris. They are such nice people.
– It was such a good book that I couldn’t put it down.

กรณีที่ใช้ so และ such เพื่อให้ความหมายประมาณว่า “มาก(แบบนี้)”

– I got up at 5 o’clock. I don’t usually get up so early.
= ฉันตื่นตี 5 ปกติฉันไม่ตื่นเช้ามากแบบนี้

– The house was so untidy. I’ve never seen such a mess.
= บ้านนั้นรกมาก ฉันไม่เคยเห็นอะไรรกรุงรังมากแบบนี้

 แบบฝึกหัดการใช้ so และ such

แชร์เลย